İçeriğe geç

Terim | Term:

wa

Kanji:

Hiragana:

Ç わ

Açıklama:

Barış, ahenk, huzur, sükunet.

Explanation:

Peace, harmony, serenity.

Not:

Çinde eskiden Japonlar için kullanılan kelime wa (倭) idi. Bu kelime "köle, cüce" gibi anlamlara geldiği için Japonlar kendi kullanımlarında bu kelimeyi, eşsesli olan wa (和) "barış, ahenk, huzur, sükunet" kelimesi ile değiştirmiştir. Bu sebeple wa kavramının Japon ulusal kimliğinde önemli bir yer tuttuğu söylenebilir. Bu kanjinin Çince okunuşu wa, Japonca okunuşu ai'dir.

Note:

The oldest attested name the Chinese used for the Japanese is wa (倭). This word means "obedient, dwarf". The Japanese changed this word with a homophone word; wa (和) "peace, harmony, serenity". So, it can be said that the concept of wa is closely related to the Japanese national identity. The Chinese reading of this kanji is wa, the Japanese reading is ai.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

wagō no michi, wakiaiai, heiwa, heiwa no michi, heiwa budō

Terim | Term:

wagō no michi

Kanji:

和合の道

Hiragana:

ÇÇJ わごうのみち

Açıklama:

和合 (wagō) "ahenk, uyum, uyumlu" + の (no) "tamlama partikeli" + 道 (michi) "yol, dō". Ahengin yolu. Morihei Ueshiba'nın aikidō sanatı için kullandığı sıfatlardan biri.

 

和合 (wagō) "ahenk, uyum, uyumlu" + の (no) "tamlama partikeli" + 道 (michi) "yol, dō". Ahengin yolu. Morihei Ueshiba'nın aikidō sanatı için kullandığı sıfatlardan biri.

Explanation:

和合 (wagō) "peace, harmony, harmonious" + の (no) "compound particle" + 道 (michi) "way, path, dō". Way of harmony. One of the names Morihei Ueshiba refer to his art.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

aiki no michi, aikibudō, aikidō

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

waka sensei

Kanji:

若先生

Hiragana:

JÇÇ わかせんせい

Açıklama:

若 (waka) "genç" + 先生 (sensei) "sensei". Dōshu'dan sonra onun yerine geçecek olan kişi, genelde dōshunun oğlu. Aikidōda ilk waka sensei Kisshomaru Ueshiba'ydı (植芝 吉祥丸, 1921 - 1999). Mevcut waka sensei ise dōshu Moriteru Ueshiba'nın (植芝 守央, 1951 - ) oğlu Mitsuteru Ueshiba'dır (植芝 充央, 1981 - ).

Explanation:

若 (waka) "young" + 先生 (sensei) "sensei". The successor after the dōshu, which is usually the son of the then dōshu. The first waka sensei in aikidō was Kisshomaru Ueshiba (植芝 吉祥丸, 1921 - 1999). The current waka sensei is Mitsuteru Ueshiba (植芝 充央, 1981 - ), son of dōshu Moriteru Ueshiba (植芝 守央, 1951 - ).

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

dōshu, ō-sensei[1]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

waki

Kanji:

Hiragana:

J わき

Açıklama:

Yan, koltuk altı tarafı.

Explanation:

Side, armpit side.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

waki gamae, wakizashi, ō wakizashi, ko wakizashi

Terim | Term:

waki gamae

Kanji:

脇構え

Hiragana:

JJ わきがまえ

Açıklama:

脇 (waki) "yan, koltuk altı tarafı" + 構え (kamae) "duruş, postür, hazır duruş". Kılıcı saklamak ister gibi arka sağ tarafa indirip vücudun sol tarafının önde bırakıldığı duruş. Kılıcın ucu tam arkaya bakar.

Explanation:

脇 (waki) "side, armpit side" + 構え (kamae) "stance, posture, a ready stance". Stance in which the sword is lowered to the right back side as if hiding it from the sight of the opponent. The left half of the body in front and the tip of the sword directing backwards.

Not:

Yō no kamae de denir.

Note:

Also called yō no kamae.

İlgili Terim | Related Terms:

yō no kamae

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

waki gatame

Kanji:

脇固め

Hiragana:

JJ わきがため

Açıklama:

脇 (waki) "yan, koltuk altı tarafı" + 固め (katame) "sabit tutma, immobilizasyon". Dirseği koltuğun altına alıp baskı yapma.

Explanation:

脇 (waki) "side, armpit side" + 固め (katame) "holding firm, immobilisation". Applying pressure on the elbow under the armpit.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

hijikime

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

wakiaiai

Kanji:

和気藹藹

Hiragana:

JÇÇÇ わきあいあい

Açıklama:

和 (wa) "sükunet, huzur" + 気 (ki[1]) "ki" + 藹 (ai) "dost canlısı" + 藹 (ai) "dost canlısı". Uyumluluk, dost canlısı olma. Savaş sanatlarında gözetilmesi gereken bir değer.

Explanation:

和 (wa) "peace, serenity" + 気 (ki[1]) "ki" + 藹 (ai) "friendly" + 藹 (ai) "friendly". Being harmonious. A value that should be consider in martial arts.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Aikido Felsefesi (2007, İstanbul), s. 23

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

wakizashi

Kanji:

脇差

Hiragana:

JJ わきざし

Açıklama:

脇 (waki) "yan, koltuk altı tarafı" + 差 (sashi) "takma, sokma". Wakizashi. Katananın yanına takılan kısa kılıç.

Explanation:

脇 (waki) "side, armpit side" + 差 (sashi) "sticking into, inserting". Wakizashi. A short sword worn along the katana.

Not:

Büyük wakizashi için ō wakizashi, küçük wakizashi için ko wakizashi terimleri bazen kullanılır.

Note:

The terms ko wakizashi for short wakizashi and ō wakizashi for a long wakizashi are sometimes applied.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

ō wakizashi, ko wakizashi

Terim | Term:

wan

Kanji:

Hiragana:

Ç わん

Açıklama:

Kol.

Explanation:

Arm.

Not:

Bu kanjinin Çince okunuşu wan, Japonca okunuşu ude'dir.

Note:

The Chinese reading of this kanji is wan, the Japanese reading is ude.

İlgili Terim | Related Terms:

ude

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

futō wan

Terim | Term:

ware soku uchū

Kanji:

我即宇宙

Hiragana:

JÇÇÇ われしくうちゅう

Açıklama:

我 (ware) "ben (zamir)" + 即 (soku) "doğrudan, bizzat" + 宇宙 (uchū) "evren". Morihei Ueshiba'nın "Ben evrenin kendisiyim" diye çevirilebilecek deyişi.

Explanation:

我 (ware) "I (pronoun)" + 即 (soku) "immediately" + 宇宙 (uchū) "the universe". Morihei Ueshiba's phrase that can be translated as "I am the universe".

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

waza

Kanji:

Hiragana:

J わざ

Açıklama:

Teknik.

Explanation:

Technique.

Not:

Bu kanjinin Japonca okunuşu waza, Çince okunuşu gi'dir.

Note:

The Japanese reading for this kanji is waza, the Chinese reading is gi.

İlgili Terim | Related Terms:

gi[2], jutsu, gei

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

arawaza, buki waza, chōshi waza, hanashi waza, hazushi waza, henka waza, himitsu waza, jiyū waza, kaeshi waza, kanren waza, kansetsu waza, katame waza, kihon waza, nage katame waza, ōji waza, osae waza, ōyō waza, renraku waza, renzoku waza, shi waza, shime waza, sutemi waza, suwari waza, tachi waza[1], tachi waza[2], tori waza, waza ari, waza o nusumu, yubi waza

Terim | Term:

waza ari

Kanji:

技有り

Hiragana:

JJ わざあり

Açıklama:

Yarım puan.

Explanation:

Half point.

Not:

Tomiki Aikidō'da kullanılan bir müsabaka terimidir.

Note:

A term used in the context of Tomiki Aikidō competitions.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

waza o nusumu

Kanji:

技を盗む

Hiragana:

JJ わざおぬすむ

Açıklama:

技 (waza) "teknik" + を (o) "bir partikel" + 盗む (nusumu) "çalmak". Tekniği çalmak, iyi gözlem yapıp sözlü anlatıma gerek bırakmadan tekniği özümsemek. Budōdaki geleneksel öğrenme yöntemidir.

Explanation:

技 (waza) "technique" + を (o) "a particle" + 盗む (nusumu) "to steal". To steal the technique. Making good observation and absorbing the technique without the need for verbal explanation. It is the traditional learning method in budō.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-