İçeriğe geç

Terim | Term:

baduanjin

Kanji:

八段錦

Hiragana:

-

Açıklama:

八 () "sekiz (sayı)" + 段 (duàn) "seviye, aşama, bölüm" + 錦 (jǐn) "işleme, işlenmiş kumaş, brokar, nakış". Sekiz kısımlı işleme. Bir çigong dalı. İsmi, vücudu nakış gibi işleyip geliştirme mecazından gelir. Bazı baduanjin egzersizleri aikidōcular tarafından uygulanmaktadır.

Explanation:

八 () "eight (number)" + 段 (duàn) "grade, level, section" + 錦 (jǐn) "brocade, tapestry, embroidery". Eight piece of brocade. A type of qigong with eight movements. The meaning of the last kanji jin (錦) has various interpretations; the notions of weaving the body like a brocade or the structure of the tissues and lines of the muscles as an embroidery can be helpful. Some aikidōka integrate baduanjin exercises into aikidō.

Not:

Bu Çince isim Japoncaya geçmiş bir isim değildir ve bu sebeple hiragana yazımı yoktur. Fakat aikidō ile ilişkili bir sanat ismi olduğu ve aikidō bağlamında karşımıza çıktığı için Aikido Terimleri Sözlüğü bünyesine dahil edilmiş olup sözlükte Japonca olmayan tek madde başıdır. Tam hali Baduanjin Çigong'dur (八段锦气功).

Note:

This Chinese name hasn't entered into Japanese and therefore has no hiragana spelling. However, since it is an art name associated with aikidō and is encountered it in the context of aikidō, it is included in the Dictionary of Aikidō Terms and is the only non-Japanese headword in this dictionary. The full name is Baduanjin Qigong (八段锦气功).

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

banbutsu ruten

Kanji:

万物流転

Hiragana:

ÇÇÇÇ ばんぶつるてん

Açıklama:

万物 (banbutsu) "evrendeki her şey, tüm varlık" + 流転 (ruten) "akış ve değişim hali". "Her şey değişim ve akış halindedir" olarak çevirilebilecek deyim. Kenshiro Abbe (阿部 謙四郎) tarafından kyūshindō'nun temel ilkelerinden biri olarak kabul edilen ilke.

Explanation:

万物 (banbutsu) "every thing, all things" + 流転 (ruten) "state of flow and change". "Everything is in a state of flow and change". This is one of the key principle of kyūshindō, a philosophy created by Kenshiro Abbe (阿部 謙四郎).

Not:

Efesli filozof Herakleitos'un "her şey akar" anlamındaki panta rhei (πάντα ῥεῖ) sözünün çevirisidir.

Note:

It is a translation of Heraclitus of Ephesus' saying panta rhei (πάντα ῥεῖ), which means "everything flows".

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

banyū aigo

Kanji:

万有愛護

Hiragana:

ÇÇÇÇ ばんゆうあいご

Açıklama:

万有 (banyū) "evrendeki her şey, tüm varlık" + 愛護 (aigo) "koruma, sakınma, özen gösterme". Morihei Ueshiba'nın "Evrendeki her şeyi sevme ve koruma" olarak çevrilebilecek sözü.

Explanation:

万有 (banyū) "every thing, all things" + 愛護 (aigo) "protecting, taking care". A word by Morihei Ueshiba, which can be rendered as "protecting all the things in the universe".

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

battō

Kanji:

抜刀

Hiragana:

ÇÇ ばっとう

Açıklama:

抜 (batsu) "çekme, çıkarma" + 刀 ([1]) "kılıç". Kılıcı kınından çekme.

Explanation:

抜 (batsu) "pull out, draw" + 刀 ([1]) "sword". Drawing out the sword from the sheath.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

iai

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

battōjutsu, battōdō

Terim | Term:

Kanji:

Hiragana:

Ç ぼう

Açıklama:

Ortalama 1.8 metre uzunluğunda sopa.

Explanation:

Approximately 1.8 meter long staff.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

bōjutsu

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

tanbō, hanbō, bōjutsu, neribō, tanbōjutsu

Terim | Term:

bōjutsu

Kanji:

棒術

Hiragana:

ÇÇ ぼうじゅつ

Açıklama:

棒 () "bō" + 術 (jutsu) "teknik, sanat". Bō tekniği, bō sanatı. Japonya'ya Okinawa'dan gelen bir sopa sanatı.

Explanation:

棒 () "bō" + 術 (jutsu) "technique, art". Bō technique, the art of bō. A stick art the entered Japan from Okinawa.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

bokken

Kanji:

木剣

Hiragana:

ÇÇ ぼっけん

Açıklama:

木 (boku) "ağaç, odun, ahşap" + 剣 (ken[1]) "kılıç". Ahşap kılıç.

Explanation:

木 (boku) "tree, wood, wooden" + 剣 (ken[1]) "sword". Wooden sword.

Not:

Japoncada bokken herhangi bir tür ahşap kılıcı, bokutō ise katana şeklindeki ahşap kılıcı ifade eder.

Note:

In Japanese, bokken is any type of wooden sword, bokutō is a katana-shaped wooden sword.

İlgili Terim | Related Terms:

bokutō

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

boku

Kanji:

Hiragana:

Ç ぼく

Açıklama:

Ağaç. Odun. Ahşap.

Explanation:

Tree. Wood. Wooden.

Not:

Bu kanjinin 2 Çince okunuşu vardır; moku ve boku. Bu kanjinin Japonca okunuşu ki'dir.

Note:

This kanji has 2 Chinese readings; boku and moku. The Japanese reading of this kanji is ki.

İlgili Terim | Related Terms:

moku, ki[2]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

bokutō, bokken

Terim | Term:

bokutō

Kanji:

木刀

Hiragana:

ÇÇ ぼくとう

Açıklama:

木 (boku) "ağaç, odun, ahşap" + 刀 ([1]) "kılıç". Ahşap kılıç.

Explanation:

木 (boku) "tree, wood, wooden" + 刀 ([1]) "sword". Wooden sword.

Not:

Japoncada bokken herhangi bir tür ahşap kılıcı, bokutō ise katana şeklindeki ahşap kılıcı ifade eder.

Note:

In Japanese, bokken is any type of wooden sword, bokutō is a katana-shaped wooden sword.

İlgili Terim | Related Terms:

bokken

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

bu

Kanji:

Hiragana:

Ç ぶ

Açıklama:

Savaş, savaş ile ilgili şey, asker, cesaret.

Explanation:

War, military, soldier, courage.

Not:

Bu kanji, iki kanjinin bir bileşimidir; 戈 ve 止. 戈 "bıçak" ve 止 "yürüme, durma". Bileşik bazen "bıçağı durdurma, savaşı durdurma" olarak yanlış yorumlanır, dolayısıyla bu'ya (武) pasifist bir nitelik atfedilir. Ancak dilbilimsel olarak, bileşik "bıçakla yürüme", dolayısıyla "seferde ordu" anlamına gelir. Bu yanlış yorumlamanın kaynağı Chǔ Zhuang Wang'dır (MÖ 6. yy.).

Note:

This kanji is a compound of two kanji; 戈 and 止. 戈 is "blade" and 止 is "walking, stopping". The compound is sometimes misinterpreted as "stoping the blade, stoping the war", hence bu (武) is attributed a pacifistic nature. But linguistically, the compound refers to "walking with blade", hence "army on expedition". The origin of this misinterpretation is Chǔ Zhuāng Wáng (6th century BC).

İlgili Terim | Related Terms:

take, mu[1]

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

bu wa ai nari, bugei, bujin, bujutsu, buki, bunbu ryōdō, bunō ichinyo, bushi, bushin, butoku, enbu, Kōbukai, Kōbukan Dōjō, shōbu

Terim | Term:

bu wa ai nari

Kanji:

武は愛也

Hiragana:

ÇÇJ ぶはあいなり

Açıklama:

武 (bu) "savaş, bu" + は (wa) "bir partikel" + 愛 (ai[3]) "sevgi" + 也 (nari) "-dır (koşaç)". "Bu sevgidir", Morihei Ueshiba'ya ait bir söz.

Explanation:

武 (bu) "war, bu" + は (wa) "a particle" + 愛 (ai[3]) "love" + 也 (nari) "to be (copula)". "Bu is love", a saying from Morihei Ueshiba.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

budō

Kanji:

武道

Hiragana:

ÇÇ ぶどう

Açıklama:

武 (bu) "savaş, bu" + 道 ([1]) "yol, dō". Savaş yolu, savaşçı töresi, etiği.

Explanation:

武 (bu) "war, bu" + 道 ([1]) "way, path, dō". The way of war, warrior customs, ethics.

Not:

16. asırdan beri kullanılan bir terimdir. Bujutsu terimi, savaşın uygulamaya yönelik tarafını ifade ederken, budō terimi daha ziyade "yaşam tarzı, görüşü" anlamında kullanılmıştır. Günümüzde budō "savaş sanatları" anlamında da kullanılmaktadır.

Note:

The term has been in use since the 16th century. While bujutsu refers to the practical side of war, budō is rather used to mean a way of life, a philosophy. Today, used to denote "martial arts", too.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

aikibudō, Budō Renshū, budō shikai, budō to ha shi ni anshin wo eru, budōgi, budōgu, budōjō, budōka, heiwa budō, gendai budō, kami budō, kobudō, shinbudō, Tenshin-ryū Aikibudō

Terim | Term:

Budō Renshū

Kanji:

武道練習

Hiragana:

ÇÇÇÇ ぶどうれんしゅう

Açıklama:

武道 (budō) "budō" + 練習 (renshū) "talim etme, idman yapma". Morihei Ueshiba'nın 1934'te yazılan ve çizimleri Kunigoshi Takako (国越 孝子) adlı öğrenciye ait olan teknik kılavuzu. Kitap yaygın olarak Budō Renshu diye bilinse de asıl ismi Aiki-jūjutsu Denshō'dur (合気柔術伝書), ki "aiki-jūjutsu aktarım kitabı" anlamına gelir. Bu kitap üst seviye öğrencilere verilirdi.

Explanation:

武道 (budō) "budō" + 練習 (renshū) "practicing, improvement". A technical manuel written by Morihei Ueshiba and drawn by his student Kunigoshi Takako (国越 孝子) in 1934. Though widely known as Budō Renshū, its original name is Aiki-jūjutsu Denshō (合気柔術伝書), which means "transmission book of aiki-jūjutsu". This book was given to high level students.

Not:

Bu kitabı Kenji Tomiki (富木 謙治, 1900 - 1979) tarafından yayına hazırlamıştır.

Note:

This book was edited by Kenji Tomiki (富木 謙治, 1900 - 1979).

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

budō shikai

Kanji:

武道四戒

Hiragana:

ÇÇÇÇ ぶどうしかい

Açıklama:

武道 (budō) "budō" + 四戒 (shikai) "dört emir, dört uyarı". Budōnun dört emri, uyarısı. Budō çalışanların bilhassa antrenman esnasında kaçınması gereken 4 unsur; kyō (驚) "şaşırma", ku (懼) "korkma", gi (疑) "şüpheye düşme" ve waku (惑) "tereddüt".

Explanation:

武道 (budō) "budō" + 四戒 (shikai) "four commandments, four warnings". The four commandments or warnings of budo. 4 things that budō practitioners should abstain from, especially during training; kyō (驚) "surprise", ku (懼) "fear", gi (疑) "doubt" ve waku (惑) "confusion".

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

budō to ha shi ni anshin wo eru

Kanji:

武道とは死に安心を得る

Hiragana:

ÇÇÇÇÇJ ぶどうとはしにあんしんをえる

Açıklama:

"Budō, ölüm karşısında sükuneti koruyabilmektir".

Explanation:

"Budō is serenity in the face of death".

Not:

İnternet ortamında Latin harfleriyle sadece referanstaki metinde tespit edilmiştir.

Note:

In Latin script, only found on the internet in the referenced text

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

budōgi

Kanji:

武道着

Hiragana:

ÇÇJ ぶどうぎ

Açıklama:

武道 (budō) "budō" + 着 (-gi[1]) "kıyafet belirten sonek". Budō sanatları çalışırken kullanılan kıyafet, antrenman kıyafeti.

Explanation:

武道 (budō) "budō" + 着 (-gi[1]) "suffix for denoting clothes". Clothes for practices budō arts, training suit.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

keikogi, dōgi, -gi[1], aikidōgi

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

budōgu

Kanji:

武道具

Hiragana:

ÇÇÇ ぶどうぐ

Açıklama:

武道 (budō) "budō" + 具 (gu) "alet, ekipman". Budō ekipmanları, budō sanatlarında kullanılan ekipmanlar.

Explanation:

武道 (budō) "budō" + 具 (gu) "tool, equipment". Budō tools. Equipments used in the budō arts.

Not:

Gu (具) sonek olarak da kullanılabilir, o durumda "zırh" anlamı daha ön plandadır.

Note:

Gu (具) can also be used as a suffix, which emphasizes the "armor" meaning.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

budōjō

Kanji:

武道場

Hiragana:

ÇÇÇ ぶどうじょう

Açıklama:

武道 (budō) "budō" + 場 ([3]) "yer, mekan". Budō mekanı, budō çalışılan yer.

Explanation:

武道 (budō) "budō" + 場 ([3]) "place". Budō place, place where budō is practiced.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

dōjō

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

budōka

Kanji:

武道家

Hiragana:

ÇÇÇ ぶどうか

Açıklama:

武道 (budō) "budō" + 家 (-ka) "kişi belirten sonek". Budō sanatları çalışan kimse. Budōcu.

Explanation:

武道 (budō) "budō" + 家 (-ka) "agent suffix". Budō practitioner.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

bugei

Kanji:

武芸

Hiragana:

ÇÇ ぶげい

Açıklama:

武 (bu) "savaş, bu" + 芸 (gei) "teknik". Savaş sanatları. Savaş sanatlarının öğretilmesi, öğrenimi, aktarılması.

Explanation:

武 (bu) "war, bu" + 芸 (gei) "technique". Martial arts. The teaching, transmission and the practice of martial arts.

Not:

Japoncada ilk kez Shoku Nihongi (続日本紀) adlı metinde tespit edilmiştir (MS 704).

Note:

First cited in Japanese in Shoku Nihongi (続日本紀) in 704 CE.

İlgili Terim | Related Terms:

bujutsu

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

bugeisha, onna bugeisha, bugei ryūha, bugei jūhappan

Terim | Term:

bugei jūhappan

Kanji:

武芸十八般

Hiragana:

ÇÇÇÇÇ ぶげいじゅうはっぱん

Açıklama:

武芸 (bugei) "savaş sanatları" + 十八 (jūhachi) "on sekiz (sayı)" + 般 (ban) "tür, çeşit". 18 tür savaş sanatı. Tokugawa dönemi samuraylarının talim ettiği 18 bugei.

Explanation:

武芸 (bugei) "martial arts" + 十八 (jūhachi) "eighteen (number)" + 般 (ban) "type, kind". 18 types of martial arts. The martial arts that the Tokugawa era samurai practiced.

Not:

Bu sanatların listesi farklılıklar göstermektedir. Bu savaş sanatlarının cümlesi şudur; kyūjutsu, sōjutsu, kenjutsu, iaijutsu, tantōjutsu, juttejutsu, shurikenjutsu, naginatajutsu, hōjutsu, bōjutsu, kusarigamajutsu, hojōjutsu, bajutsu, suieijutsu, ninjutsu, chikujōjutsu, yawara, fukumibarijutsu, yabusame, mōjirijutsu, yadomejutsu, saiminjutsu, jūjutsu

Note:

The 18 arts can vary. Here are all the arts that can be included within the 18; kyūjutsu, sōjutsu, kenjutsu, iaijutsu, tantōjutsu, juttejutsu, shurikenjutsu, naginatajutsu, hōjutsu, bōjutsu, kusarigamajutsu, hojōjutsu, bajutsu, suieijutsu, ninjutsu, chikujōjutsu, yawara, fukumibarijutsu, yabusame, mōjirijutsu, yadomejutsu, saiminjutsu, jūjutsu

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

bugei ryūha

Kanji:

武芸流派

Hiragana:

ÇÇÇÇ ぶげいりゅうは

Açıklama:

武芸 (bugei) "savaş sanatları" + 流派 (ryūha) "stil, ekol, bir ekolün takipçileri". Klasik savaş sanatları ekolleri.

Explanation:

武芸 (bugei) "martial arts" + 流派 (ryūha) "style, ecole, followers of a school". Classical Japanese martial arts.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

bugeisha

Kanji:

武芸者

Hiragana:

ÇÇÇ ぶげいしゃ

Açıklama:

武芸 (bugei) "savaş sanatları" + 者 (-sha) "kişi belirten sonek". Savaşçı.

Explanation:

武芸 (bugei) "martial arts" + 者 (-sha) "agent suffix". Warrior.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

bujin, musha, bushi, samurai

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

onna bugeisha

Terim | Term:

bujin

Kanji:

武人

Hiragana:

ÇÇ ぶじん

Açıklama:

武 (bu) "savaş, bu" + 人 (jin) "insan". Savaşçı, asker.

Explanation:

武 (bu) "war, bu" + 人 (jin) "human". Warrior, soldier.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

bugeisha, musha, bushi, samurai

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

bujutsu

Kanji:

武術

Hiragana:

ÇÇ ぶじゅつ

Açıklama:

武 (bu) "savaş, bu" + 術 (jutsu) "teknik, sanat". Savaşma teknikleri, savaş becerileri. Japon savaş sanatları.

Explanation:

武 (bu) "war, bu" + 術 (jutsu) "technique, art". Martial skill, martial techniques. Japanese martial arts.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

bugei

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

aiki bujutsu

Terim | Term:

buki

Kanji:

武器

Hiragana:

ÇÇ ぶき

Açıklama:

武 (bu) "savaş, bu" + 器 (ki[3]) "alet". Savaş aleti, silah.

Explanation:

武 (bu) "war, bu" + 器 (ki[3]) "tool". War tool, weapon.

Not:

Daha çok ateşsiz silahları ifade eder.

Note:

Primarily denotes edged weapons.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

buki dori, bukihō, buki waza

Terim | Term:

buki dori

Kanji:

武器取り

Hiragana:

ÇÇJ ぶきどり

Açıklama:

武器 (buki) "silah" + 取り (tori[1]) "alış, tutuş, tekniği yapan kişi". Rakibin elinden silahı alma.

Explanation:

武器 (buki) "weapon" + 取り (tori[1]) "taking, grabbing, the one who applies the technique". Seizing the weapon from the opponent.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

buki waza

Kanji:

武器技

Hiragana:

ÇÇJ ぶきわざ

Açıklama:

武器 (buki) "silah" + 技 (waza) "teknik". Budōda silahlı çalışma, silahla yapılan teknikler.

Explanation:

武器 (buki) "weapon" + 技 (waza) "technique". In budō, weapon training, weapon techniques.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

bukihō

Kanji:

武器法

Hiragana:

ÇÇÇ ぶきほう

Açıklama:

武器 (buki) "silah" + 法 ([1]) "yöntem, metot, ilke". Silah kullanma yöntemi, becerisi.

Explanation:

武器 (buki) "weapon" + 法 ([1]) "method, principle". The method or principle of weapon usage.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

bunbu ryōdō

Kanji:

文武両道

Hiragana:

ÇÇÇÇ ぶんぶりょうどう

Açıklama:

文武 (bunbu) "edebiyat ve savaş" + 両道 (ryōdō) "iki yol, çift yol". Edebî sanatların ve savaş sanatlarının birbirini tamamlayan 2 şey olduğunu vurgulayan söz.

Explanation:

文武 (bunbu) "culture and war" + 両道 (ryōdō) "two ways, double ways". An idiom that states that the cultural and military arts are two ways that complement each other.

Not:

Bunbu itchi (文武一致) şeklinde kullanım da görülmüştür.

Note:

There is also the usage bunbu itchi (文武一致).

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

bunkai

Kanji:

分解

Hiragana:

ÇÇ ぶんかい

Açıklama:

Ayrıştırma, çözümleme, analiz. Budōda kata veya tekniği parçalarına ayırarak inceleme.

Explanation:

Breaking down, disassembly, analysis. In budō, breaking down the technique or kata to further train in it.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

bunō ichinyo

Kanji:

武農一如

Hiragana:

ÇÇÇÇ ぶのういちにょ

Açıklama:

武 (bu) "savaş, bu" + 農 () "çiftçilik" + 一如 (ichinyo) "aynılık, aynı şey". Bu'nun (budō) ve çiftçiliğin aynı şey olduğu konsepti. Morihei Ueshiba 1940'lardan itibaren İbaraki'ye bağlı İwama kasabasında yaşamış ve çiftçilikle uğraşmıştır.

Explanation:

武 (bu) "war, bu" + 農 () "farming" + 一如 (ichinyo) "oneness, being same". The concept of bu (budō) and farming being the same. Morihei Ueshiba moved to Iwama, a town in Ibaraki, in 1940's and spent the most of the rest of his life there doing farming.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

bushi

Kanji:

武士

Hiragana:

ÇÇ ぶし

Açıklama:

武 (bu) "savaş, bu" + 士 (-shi[4]) "kişi belirten sonek". Savaşçı, samuray.

Explanation:

武 (bu) "war, bu" + 士 (-shi[4]) "suffix denoting qualification". Warrior, samurai.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

bugeisha, musha, bujin, samurai

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

bushidō, bushidan, bushidō no nanatsu no bitoku

Terim | Term:

bushidan

Kanji:

武士団

Hiragana:

ÇÇÇ ぶしだん

Açıklama:

武士 (bushi) "savaşçı, samuray" + 団 (-dan) "grup, takım, ekip". Savaşçı grubu.

Explanation:

武士 (bushi) "warrior, samurai" + 団 (-dan) "group, team, gang". A group of warriors.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

bushidō

Kanji:

武士道

Hiragana:

ÇÇÇ ぶしどう

Açıklama:

武士 (bushi) "savaşçı, samuray" + 道 ([1]) "yol, dō". Savaşçının yolu, samuray töresi.

Explanation:

武士 (bushi) "warrior, samuray" + 道 ([1]) "way, path, dō". Way of the warrior, samuray custom.

Not:

Alexander Bennett'in Bushido and the Art of Living (2017) s. 14'te belirttiğine göre bushidō kelimesinin en erken tespiti 1616 tarihli Kōyō Gunkan (甲陽軍鑑) adlı askerî metindir. Yine Bennett'in s. 3'te belirttiğine göre kelime, Nitobe İnazō'nun (新渡戸 稲造) 1899 tarihli Bushido: The Soul of Japan adlı eseri sayesinde geniş kitlelerce duyulmuştur.

Note:

As Alexander Bennett states on Bushido and the Art of Living (2017), p. 14, the earliest usage of the word bushidō is in Kōyō Gunkan (甲陽軍鑑), a military text from 1616. And again as Bennett points out on p. 3, this word became known throughout the world with Bushido: The Soul of Japan, a book published by Nitobe Inazō (新渡戸 稲造) in 1899.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

bushidō no nanatsu no bitoku

Kanji:

武士道の七つの美徳

Hiragana:

ÇÇÇÇÇ ぶしどうのななつのびとく

Açıklama:

武士道 (bushidō) "bushidō" + の (no) "tamlama partikeli" + 七つ (nanatsu) "yedi şey" + の (no) "tamlama partikeli" + 美徳 (bitoku) "erdem". Bushidō ile özdeşleştirilen 7 erdem.

Explanation:

武士道 (bushidō) "bushidō" + の (no) "compound particle" + 七つ (nanatsu) "seven things" + の (no) "compound particle" + 美徳 (bitoku) "virtue". Seven virtues associated with bushidō.

Not:

Bu erdemlerin sayısı ve listesi dönemden döneme ve yorumdan yoruma farklılık göstermektedir. Ana akım yorum İnazo Nitobe'nin Bushido: The Soul of Japan'da (1899) sunduğu yorumdur.

Note:

The number and list of these virtues differ according to period and perspective. The mainstream interpretation is that offered by Inazo Nitobe in Bushido: The Soul of Japan (1899).

İlgili Terim | Related Terms:

shichitoku

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

bushin

Kanji:

武心

Hiragana:

ÇÇ ぶしん

Açıklama:

武 (bu) "savaş, bu" + 心 (shin[1]) "kalp, ruh, zihin". Savaş zihni, savaşçı zihni.

Explanation:

武 (bu) "war, bu" + 心 (shin[1]) "heart, spirit, mind". Mind of war, warrior's mind.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

butoku

Kanji:

武徳

Hiragana:

ÇÇ ぶとく

Açıklama:

武 (bu) "savaş, bu" + 徳 (toku) "erdem". Savaş sanatlarında erdem. Savaşçı erdemleri.

Explanation:

武 (bu) "war, bu" + 徳 (toku) "virtue". Virtue in martial arts. Martial virtue.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

bushidō no nanatsu no bitoku, shichitoku

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

Dai Nippon Butoku Kai

Terim | Term:

butsudan

Kanji:

仏壇

Hiragana:

ÇÇ ぶつだん

Açıklama:

仏 (butsu) "Buda, Buda ikonu veya biblosu" + 壇 (dan) "kürsü, platform". Budist mihrabı, Budizme özgü objelerin konulduğu yer.

Explanation:

仏 (butsu) "Buddha, Buddha icon or figurine" + 壇 (dan) "podium, platform". Buddhist altar. Place where objects related to Buddhism are placed.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

butsukari

Kanji:

打つ借り

Hiragana:

JJ ぶつかり

Açıklama:

打つ (butsu) "vurma, .çarpma" + 借り (kari) "alma, borç alma". Fırlatma öncesinde uke yaklaşıp onun dengesini bozma.

Explanation:

打つ (butsu) "hitting, strike" + 借り (kari) "borrowing, renting". Entering and unbalancing the uke before throwing him/her.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-