İçeriğe geç

Terim | Term:

ga'

Kanji:

Hiragana:

Ç がっ

Açıklama:

Karşılaşma, buluşma, uyum, birliktelik.

Explanation:

Encountering, meeting, matching, togetherness.

Not:

Bu kanjinin Çince okunuşları ga' ve , Japonca okunuşu ise ai'dir.

Note:

The Chinese readings of this kanji are ga' and , the Japanese reading is ai.

İlgili Terim | Related Terms:

ai[1], [4]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

gasshō gasseki undō, gasshuku

Terim | Term:

gan

Kanji:

Hiragana:

Ç がん

Açıklama:

Göz.

Explanation:

Eye.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

me

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

seigan no kamae, ichigan nisoku santan shiriki

Terim | Term:

ganmen

Kanji:

顔面

Hiragana:

ÇÇ がんめん

Açıklama:

Yüz, surat.

Explanation:

Face, face of a person.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

ganmen tsuki, ganmen ate

Terim | Term:

ganmen tsuki

Kanji:

顔面突き

Hiragana:

ÇÇJ がんめんつき

Açıklama:

顔面 (ganmen) "yüz, insan yüzü, surat" + 突き (tsuki[1]) "saplama, yumruk". Yüze yumruk veya saplama.

Explanation:

顔面 (ganmen) "face, face of a person" + 突き (tsuki[1]) "saplama, yumruk". Yüze yumruk.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

ganseki otoshi

Kanji:

岩石落とし

Hiragana:

ÇÇJ がんせきおとし

Açıklama:

岩石 (ganseki) "iri kaya parçası" + 落とし (otoshi) "düşürme". Kaya düşürüşü. Rakibi yakasından tutarak sırtın üstünde havalandırıp yere düşürme.

Explanation:

岩石 (ganseki) "boulder block" + 落とし (otoshi) "dropping". Boulder drop. Throwing the opponent over one's back by pulling him/her from the collar of the suit.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

gasshō gasseki undō

Kanji:

合掌合蹠運動

Hiragana:

ÇÇÇÇÇÇ がっしょうがっせきうんどう

Açıklama:

合掌 (gasshō) "avuçların gövdenin önünde birleştirildiği Budist dua duruşu" + 合蹠 (gasseki) "ayakların tabanlarını birleştirme" + 運動 (undō) "bedensel egzersiz". Sırt üstü yatar vaziyette avuçların ve ayak tabanlarının birleştirildiği bir Nishi Shiki egzersizi.

Explanation:

合掌 (gasshō) "Buddhist prayer posture in which the palms are joined in front of the torso" + 合蹠 (gasseki) "joining the soles of the feet" + 運動 (undō) "physical exercise". A Nishi Shiki exercise in which the palms and soles of the feet are combined in the supine position.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

gasshuku

Kanji:

合宿

Hiragana:

ÇÇ がっしゅく

Açıklama:

合 (ga') "karşılaşma, buluşma, uyum, birliktelik" + 宿 (shuku) "kalma, konaklama". Savaş sanatlarında eğitim amacıyla aynı yerde konaklayıp talim yapma. Seminer.

Explanation:

合 (ga') "encountering, meeting, joining, togetherness" + 宿 (shuku) "staying, lodging". In martial arts, staying at the same place and practicing together. Seminar.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

ge

Kanji:

Hiragana:

Ç げ

Açıklama:

Alt, aşağı.

Explanation:

Low, underneath.

Not:

下 kanjisinin Japonca okunuşu ka, shimo veya sage, Çince okunuşu ise ge'dir.

Note:

The Japanese readings of 下 are shimo, sage and ka and the Chinese reading is ge.

İlgili Terim | Related Terms:

chū, [2]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

gedan, geta

Terim | Term:

gedan

Kanji:

下段

Hiragana:

ÇÇ げだん

Açıklama:

下 (ge) "aşağı, alt" + 段 (dan[1]) "seviye, aşama, bölüm, siyah kuşak derecesi". Aşağı seviye. Budōda vücudun alt kısmı.

Explanation:

下 (ge) "lower, underneath" + 段 (dan[1]) "grade, level, black belt degree". Lower level. In budō, the lower part of the body.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

chūdan, jōdan

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

gedan no kamae

Terim | Term:

gedan gaeshi

Kanji:

下段返し

Hiragana:

ÇÇJ げだんがえし

Açıklama:

下段 (gedan) "aşağı seviye" + 返し (kaeshi) "döndürme, çevirme". Aikidōda jō silahıyla dize yapılan yere paralel yarım dairesel vuruş hareketi.

Explanation:

下段 (gedan) "lower level" + 返し (kaeshi) "returning, turning". In aikidō, a lower level horizontal and semicircular hit to the leg with jō.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

gedan no kamae

Kanji:

下段の構え

Hiragana:

ÇÇJ げだんかまえ

Açıklama:

下段 (gedan) "aşağı seviye" + の (no) "tamlama partikeli" + 構え (kamae) "duruş, postür, hazır duruş". Aşağı seviye kamae. Ellerin vücudun önünde ve aşağısında bulunduğu gard.

Explanation:

下段 (gedan) "lower level" + の (no) "compound particle" + 構え (kamae) "stance, posture, a ready stance". Middle level kamae. Guard in which the hands are in front of the body at middle height.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

chūdan no kamae, jōdan no kamae

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

gei

Kanji:

Hiragana:

Ç げい

Açıklama:

Teknik.

Explanation:

Technique.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

jutsu, waza, gi[2]

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

bugei, bugeisha, omotegei, haragei, uragei

Terim | Term:

gendai budō

Kanji:

現代武道

Hiragana:

ÇÇÇÇ げんだいぶどう

Açıklama:

現代 (gendai) "modern" + 武道 (budō) "budō". 1868 Meiji Restorasyonu sonrasının savaş sanatları için kullanılan terim.

Explanation:

現代 (gendai) "modern" + 武道 (budō) "budō". Term used for martial arts of post-Meiji Restorations (1868) era.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

shinbudō, kobudō

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

genpuku

Kanji:

元服

Hiragana:

ÇÇ げんぷく

Açıklama:

元 (gen) "kafa, başlangıç, temel, ilke, sebep" + 服 (fuku) "giyim, giyinme". Kökeni MS 8. asra geri giden ve çocukların yetiştinliğe geçişlerinin kutlandığı gelenektir. Döneme ve cinsiyete göre yaş değişse de genelde 15 yaşındaki erkek çocuklarına uygulanmıştır.

Explanation:

元 (gen) "head, foundation, basis, principle, cause" + 服 (fuku) "clothing, wearing". Celebrating the children's transition to adulthood, a tradition that dates back to 8th century AD. Although the age varies according to the period and gender, it was generally applied to 15-year-old boys.

Not:

İsmi, bu törende çocukların başına bir çeşit şapka geçirilmesinden gelir.

Note:

The name comes from the fact that boys wore a type of hat during the ceremony.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

genshin

Kanji:

元心

Hiragana:

ÇÇ げんしん

Açıklama:

元 (gen) "kafa, başlangıç, temel, ilke, sebep" + 心 (shin[1]) "kalp, ruh, zihin". Önce olan zihin, sezen zihin. Budōda ne olacağını sezebilme, öngörülü olabilme.

Explanation:

元 (gen) "head, foundation, basis, principle, cause" + 心 (shin[1]) "heart, spirit, mind". The mind that is before, the mind that can anticipate the attack.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

geta

Kanji:

下駄

Hiragana:

ÇÇ げた

Açıklama:

下 (ge) "alt, aşağı" + 駄 (ta) "ayakkabı". Japon takunyası.

Explanation:

下 (ge) "low, underneath" + 駄 (ta) "footwear". Japanese clogs.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

gi[2]

Kanji:

Hiragana:

Ç ぎ

Açıklama:

Teknik.

Explanation:

Technique.

Not:

技 kanjisinin Japonca okunuşu waza, Çince okunuşu gi'dir.

Note:

The Japanese reading of the kanji 技 is waza, and the Chinese reading is gi.

İlgili Terim | Related Terms:

waza, jutsu, gei

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

jōgi, kyōgi, ōyōgi, ri gi ittai, shin gi tai itchi, taigi, zagi

Terim | Term:

gi[3]

Kanji:

Hiragana:

Ç ぎ

Açıklama:

Tören, seremoni.

Explanation:

Ceremony, rite.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

ōgi, reigi, ojigi

Terim | Term:

gihō

Kanji:

技法

Hiragana:

ÇÇ ぎほう

Açıklama:

技 (gi[2]) "teknik" + 法 ([1]) "yöntem, metot, ilke"

Explanation:

技 (gi[2]) "technique" + 法 ([1]) "method, principle"

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

gei, gi[2], waza

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

gō no keiko

Kanji:

剛の稽古

Hiragana:

ÇÇÇ ごのけいこ

Açıklama:

剛 (go[3]) "sert, katı" + の (no) "tamlama partikeli" + 稽古 (keiko) "antrenman". Sert, katı antrenman. Ukenin sert tutuş veya vuruş, torinin de sert ve güçlü teknik yaptığı antrenman modu.

Explanation:

剛 (go[3]) "hard, solid" + の (no) "compound particle" + 稽古 (keiko) "training". Hard, solid training. The training mode in which the uke make strong grips and attacks and the tori applies strong and powerful techniques.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

jū no keiko

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

go no sen

Kanji:

後の先

Hiragana:

ÇÇ ごのせん

Açıklama:

後 ([5] / go[2]) "geriye, arkaya, sonra" + の (no) "tamlama partikeli" + 先 (sen[2]) "ileri, önce, önce olma, inisiyatif". Rakibin inisiyatifinin sonrası. Rakip atağına başladıktan sonra ve/ya atağını bitirdikten sonra atak yapma.

Explanation:

後 ([5] / go[2]) "behind, backwards, after" + の (no) "compound particle" + 先 (sen[2]) "forward, before, being ahead, initiative". Post-initiative. Attacking at the same time with the opponent and/or attacking after the opponent's attack.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

gō-hō

Kanji:

剛法

Hiragana:

ÇÇ ごうほう

Açıklama:

剛 ([3]) "sert, katı" + 法 ([1]) "yöntem, metot, ilke". Katı kuvvete dayanan sanatlar ve(ya) yöntemler.

Explanation:

剛 ([3]) "hard, strict" + 法 ([1]) "method, principle". Arts and (or) methods based on solid force.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

jū-hō

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

go[1]

Kanji:

Hiragana:

Ç ご

Açıklama:

Beş (sayı).

Explanation:

Five (number).

Not:

Sertifika ve diploma gibi hukuki, ticari ve resmî belgelerde 五 kanjisi yerine 伍 kanjisi kullanılabilmektedir. Bunun sebebi, çizgi eklemek suretiyle sayı belirten kanjinin ve sayı değerinin değiştirilmesini önlemek ve evrakta sahteciliğin önüne geçmektir. Bu husus özellikle 一 ("bir"), 二 ("iki"), 三 ("üç") ve 五 ("beş") kanjileri için geçerlidir.

Note:

In legal, commercial and official documents such as certificates and diplomas, the kanji 伍 can be used instead of the kanji 五. The reason for this is to prevent changing the kanji and the number value by adding a dash and to prevent forgery in documents. This is especially critical for the kanjis 一 ("one"), 二 ("two"), 三 ("three"), and 五 ("five").

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

godan, gokyū, gokyō, gokajō, gonin gake

Terim | Term:

[3]

Kanji:

Hiragana:

Ç ごう

Açıklama:

Sert, katı.

Explanation:

Hard, solid.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

[2], yawara, ko[3]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

gō-hō, gō no keiko

Terim | Term:

[4]

Kanji:

Hiragana:

Ç ごう

Açıklama:

Karşılaşma, buluşma, uyum, birliktelik.

Explanation:

Encountering, meeting, matching, togetherness.

Not:

Bu kanjinin Çince okunuşları ga' ve , Japonca okunuşu ise ai'dir.

Note:

The Chinese readings of this kanji are ga' and , the Japanese reading is ai.

İlgili Terim | Related Terms:

ai[1], ga'

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

gōkoku

Terim | Term:

gobu no maai

Kanji:

?

Hiragana:

?

Açıklama:

-

Explanation:

-

Not:

Türkçe aikidō literatüründe sadece Dünün Savaşçıları, Bugünün Liderleri (2018, İzmir), s. 63'te ve Aikido'nun Yapısı (İstanbul, 2011), s. 63'te "orta mesafe" anlamı yüklenerek yanlış kullanılmıştır. İnternette Türkçe dışındaki tek kullanım ise Aikido'nun Yapısı'nın İspanyolca çevirisinde yine aynı anlam ile bulunmaktadır.

Note:

In the context of aikidō in Turkish, only found in Dünün Savaşçıları, Bugünün Liderleri (2018, İzmir), p. 63 and in Aikido'nun Yapısı (2011, İstanbul), p. 63 as a misuse with a wrong meaning of "middle distance". The only usage found on the internet is the Spanish translation of the latter book, whose original title is The Structure of Aikido.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

godan

Kanji:

五段

Hiragana:

ÇÇ ごだん

Açıklama:

五 (go[1]) "beş (sayı)" + 段 (-dan[2]) "sıralama sayısı belirten sonek". Beşinci siyah kuşak derecesi (dan).

Explanation:

五 (go[1]) "five (number)" + 段 (-dan[2]) "cardinal number suffix". Fifth black belt degree (dan).

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

gokajō

Kanji:

五ヶ条

Hiragana:

ÇÇÇ ごかじょう

Açıklama:

五 (go[1]) "beş (sayı)" + ヶ条 (kajō) "madde, konu". Beşinci madde. Daitō-ryū'da ve bazı aikidō ekollerinde beşinci tekniğin adı.

Explanation:

五 (go[1]) "five (number)" + ヶ条 (kajō) "article, item". Fifth item. The name of the fifth technique in Daitō-ryū and in some aikidō schools.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

gokyō, ude nobashi

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

gokaku geiko

Kanji:

互角稽古

Hiragana:

ÇÇÇÇ ごかくげいこ

Açıklama:

互角 (gokaku) "denk, eşdeğer" + 稽古 (keiko) "antrenman". Seviyesi aynı veya yakın olan eşler arasındaki çalışma.

Explanation:

互角 (gokaku) "equal, worth" + 稽古 (keiko) "training". The practice between partners of equal level.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

gōkoku

Kanji:

合谷

Hiragana:

ÇÇ ごうごく

Açıklama:

合 () "karşılaşma, buluşma, uyum, birliktelik" + 谷 (koku) "vadi". Başparmak ve işaret parmağının buluştuğu yerdeki baskı noktası.

Explanation:

合 () "encountering, meeting, joining, togetherness" + 谷 (koku) "valley". The pressure point on the hand where the index finger and the thumb joins.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

gokui

Kanji:

極意

Hiragana:

ÇÇ ごくい

Açıklama:

Sır, gizem, esans. "Sanatın gizemleri sırları" anlamında kullanılır.

Explanation:

Mystery, secret, essence. Used in the sense "the secrets of the art".

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

gokyō

Kanji:

五教

Hiragana:

ÇÇ ごきょう

Açıklama:

五 (go[1]) "beş (sayı)" + 教 (kyō[1]) "öğreti, doktrin, öğretim". Aikidōnun beşinci temel tekniği.

Explanation:

五 (go[1]) "five (number)" + 教 (kyō[1]) "teaching, doctrine, to teach". Fifth basic technique of aikidō.

Not:

Ude nobashi veya gokajō olarak da geçer.

Note:

Also called ude nobashi or gokajō.

İlgili Terim | Related Terms:

gokajō, ude nobashi

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

gokyū

Kanji:

五級

Hiragana:

ÇÇ ごきゅう

Açıklama:

五 (go[1]) "beş (sayı)" + 級 (kyū[2]) "seviye, derece, sınıf, beyaz kuşak derecesi". Beşinci beyaz kuşak derecesi (kyū).

Explanation:

五 (go[1]) "five (number)" + 級 (kyū[2]) "level, grade, class, white belt degree". Fifth white belt degree (kyū).

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

gonin gake

Kanji:

五人掛け

Hiragana:

ÇÇJ ごにんがけ

Açıklama:

五人 (gonin) "beş kişi" + 掛け (kake) "saldırı, asma, asış". 5 kişinin 1 kişiye saldırması.

Explanation:

五人 (gonin) "five people" + 掛け (kake) "attack, hanging". 5 people attacking 1 person.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

goshin’yō no te

Kanji:

護身用の手

Hiragana:

ÇÇÇJ ごしんようのて

Açıklama:

護身用 (goshin'yō) "self defans" + の (no) "tamlama partikeli" 手 (te[1]) "el, metot". Self defans teknikleri, self defans yöntemi.

Explanation:

護身用 (goshin'yō) "self defence" + の (no) "compound particle" 手 (te[1]) "hand, method". Self defence techniques, self defence method.

Not:

Romajide bazı bileşik kelimelerin ortasında kesme işareti kullanılmasının sebebi, o bileşik kelimeyi oluşturan kelimelerin ayrımını gösterip olası bir karışıklığı engellemektir. Japoncada n ünsüzü hece başına da gelebilir, hece sonuna da (diğer ünsüzler hece sonuna gelmez). Bu sebeple, örneğin onin (音韻) kelimesinin o ve nin kelimelerinden mi, yoksa on ve in kelimelerinden mi oluştuğunu anlamak zor olabilir. Bu bileşik kelimenin, söz konusu n harfinden sonra bir kesme işaretiyle on’in olarak yazılması unsurların kavranmasını kolaylaştırmaktadır. Aynı şekilde, kesme işaretinin varlığı, 護身用 kelimesinin son 2 kanjisinin shi ve nyō değil shin ve olduğunu gösterir.

Note:

In romaji, an apostrophe can be seen in the middle of some compound words. The reason for this is dividing the words that form that compound word and preventing a possible confusion. The consonant n can be in both the initial position in a syllable and in the final position (other consonants cannot be in the final position). Thus, it can be difficult to know whether a compound word such as onin (音韻) consists of the words o and nin or on and in. Writing this word as on’in, with an apostrophe after the certain n, eases the comprehension of the words. In the same way, the presence of the apostrophe indicates that the last 2 words of the word 護身用 are shin and , not shi and nyō.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

gyaku

Kanji:

Hiragana:

Ç ぎゃく

Açıklama:

Ters.

Explanation:

Reverse.

Not:

Bu kanjinin Çince okunuşu gyaku, Japonca okunuşu saka'dır.

Note:

The Chinese reading of this kanji is gyaku, the Japanese reading is saka.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

gyakute, gyaku hanmi

Terim | Term:

gyaku hanmi

Kanji:

逆半身

Hiragana:

JÇJ ぎゃくはんみ

Açıklama:

逆 (gyaku) "ters" + 半身 (hanmi) "yarım vücut". Ters duruş. Bir kişinin kendine göre sağ, diğer kişinin de kendine göre sol tarafının önde olduğu veya tam tersi duruş.

Explanation:

逆 (gyaku) "reverse" + 半身 (hanmi) "half body". Reverse stance. The stance in which one person is in front with his/her right side and the other person with the left side or vice versa.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

ai hanmi

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

gyaku kote gaeshi

Kanji:

逆小手返し

Hiragana:

ÇJJJ ぎゃくこてがえし

Açıklama:

逆 (gyaku) "ters" + 小手 (kote[1]) "önkol" + 返し (kaeshi) "döndürme, çevirme". Rakibin bileğini bükerek yapılan bir fırlatma tekniği

Explanation:

逆 (gyaku) "reverse" + 小手 (kote[1]) "forearm" + 返し (kaeshi) "returning, turning". A throwing technique in which the opponent's wrist is twisted.

Not:

Tekagami de denir.

Note:

Also called tekagami.

İlgili Terim | Related Terms:

tekagami

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

gyakute

Kanji:

逆手

Hiragana:

ÇJ ぎゃくて

Açıklama:

逆 (gyaku) "ters" + 手 (te[1]) "el, metot". Ters el. 1) Silah (kılıç, tantō, jō) kol silaha doksan derece dik olacak şekilde tutma. 2) Silahı, ucu avucun serçe parmak tarafı yönünde olacak şekilde tutma.

Explanation:

逆 (gyaku) "reverse" + 手 (te[1]) "hand, method". Reverse hand. 1) Holding the weapon (sword, tantō, jō) with the arm perpendicular to the weapon at ninety degrees. 2) Holding the weapon with the tip in the direction of the little finger of the palm.

Not:

Bu kelimeyi oluşturan kanjiler sakate (さかて) diye de okunabilir.

Note:

The kanji that make up this word can also be read as sakate (さかて).

İlgili Terim | Related Terms:

sakate, honte

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-