İçeriğe geç

Terim | Term:

ebi garami

Kanji:

海老絡み

Hiragana:

JJJ えびがらみ

Açıklama:

海老 (ebi) "ıstakoz, karides" + 絡み (karami) "dolama". Rakibin kafasını iki kolun ve gövdenin arasına alıp sıkıştırarak yapılan boğuş.

Explanation:

海老 (ebi) "lobster, shrimp" + 絡み (karami) "entangling". A choking technique with the opponent's head squeezed between the arms and the chest.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

eimeiroku

Kanji:

英名録

Hiragana:

ÇÇÇ えいめいろく

Açıklama:

英名 (eimei) "nam, şöhret" + 録 (roku) "kayıt, belge". Sōkaku Takeda'nın (武田 惣角, 1859 - 1943) ve Morihei Ueshiba'nın (植芝 盛平, 1883 - 1969) tuttuğu öğrenci kayıt defterleri. Başlama tarihi, yoklama gibi bilgiler barındırır.

Explanation:

英名 (eimei) "fame, reputation" + 録 (roku) "record, document". Student enrollment record kept by Sōkaku Takeda (武田 惣角, 1859 - 1943) and Morihei Ueshiba (植芝 盛平, 1883 - 1969).

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

shareiroku

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

en

Kanji:

Hiragana:

Ç えん

Açıklama:

Daire.

Explanation:

Circle.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

maru

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

en no irimi, enkei, enshin, ensō, enten, enten no ri

Terim | Term:

en no irimi

Kanji:

円の入り身

Hiragana:

ÇJJ えんのいりみ

Açıklama:

円 (en) "daire" + の (no) "tamlama partikeli" + 入り身 (irimi) "irimi". Dairesel irimi. Dairesel şekilde giriş.

Explanation:

円 (en) "circle" + の (no) "compound particle" + 入り身 (irimi) "irimi". Circular irimi, circular entrance.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

chokusen no irimi, sankaku no irimi

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

enbu

Kanji:

演武

Hiragana:

ÇÇ えんぶ

Açıklama:

演 (en) "gösteri" + 武 (bu) "savaş, bu". Savaş sanatları gösterisi.

Explanation:

演 (en) "spectacle" + 武 (bu) "war, bu". Martial arts demonstration.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

enbu no aikidō, kaisetsu enbu

Terim | Term:

enbu no aikidō

Kanji:

演武の合気道

Hiragana:

ÇÇJÇÇ えんぶのあいきどう

Açıklama:

演武 (enbu) "savaş sanatları gösterisi" + の (no) "tamlama partikeli" + 合気道 (aikidō[1]) "aikidō". Gösteri aikidōsu. Morihei Ueshiba'nın bir yorumuna göre 3 aikidō cinsinden biri. Diğer 2'si: makenai aikidō, tsuyoi aikidō

Explanation:

演武 (enbu) "martial arts demonstration" + の (no) "compound particle" + 合気道 (aikidō[1]) "aikidō". Demonstration aikidō. One of the 3 types of aikidō according to Morihei Ueshiba. The other 2 types: makenai aikidō, tsuyoi aikidō

Not:

Halka açık ilk aikidō gösterisi Ekim 1955'de 5 gün boyunca Tokyo Nihonboshi'de yapılmıştır. İlk Japonya geneli aikidō gösterileri etkinliği 1960'ta düzenlenmiştir.

Note:

The first public aikidō demonstration was held in Tokyo Nihonboshi for 5 days in October 1955. The first All Japan aikidō demonstration event was held in 1960.

İlgili Terim | Related Terms:

makenai aikidō, tsuyoi aikidō

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

enkei

Kanji:

円形

Hiragana:

ÇÇ えんけい

Açıklama:

円 (en) "daire" + 形 (kei) "model, form, şekil". Daire şekli, çember formu.

Explanation:

円 (en) "circle" + 形 (kei) "model, form, shape". Circle shape, circle form.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

enkei nage, enkei undō

Terim | Term:

enpi[1]

Kanji:

猿臂

Hiragana:

ÇÇ えんぴ

Açıklama:

猿 (en) "maymun" + 臂 (hi) "kol". Maymun kolu. Maymunun kolları, dirsekleri ile vurması. Dirsek vuruşu. Dirsek.

Explanation:

猿 (en) "ape" + 臂 (hi) "arm". Monkey arm. A monkey's strike with its arms and elbows. Elbow srike. Elbow.

Not:

Vücut organı olarak "dirsek" anlamındaki asıl kelime hiji'dir. Enpi sadece bazı savaş sanatlarında vuruş bağlamında kullanılır. Empi diye de yazılır.

Note:

The main word meaning "elbow" as a body part is hiji. Enpi is only used in the context of hitting in some martial arts. Also spelled empi.

İlgili Terim | Related Terms:

hiji

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

enpi[2]

Kanji:

燕飛

Hiragana:

ÇÇ えんぴ

Açıklama:

燕 (en) "kırlangıç" + 飛 (hi) "uçuş, uçma". Kırlangıç uçuşu. Karatedō'daki enpi katasının ismi, kırlangıç uçuşu gibi dalıp çıkmalı bir seyir izlemesinden gelir.

Explanation:

燕 (en) "swallow" + 飛 (hi) "fly, flight". Swallow flight. The name of the karatedō kata comes from the kata's resemblance to a swallow's flight, with lots of quick up and down movements.

Not:

Empi diye de yazılır.

Note:

Also spelled empi.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

enshin

Kanji:

円心

Hiragana:

ÇÇ えんしん

Açıklama:

円 (en) "daire" + 心 (shin[1]) "kalp, ruh, zihin". Dairenin merkezi. Merkezden dışa hareket, merkezkaç

Explanation:

円 (en) "circle" + 心 (shin[1]) "heart, spirit, mind". The center of the circle. Movement from the center. Centrifuge.

Not:

Bir aikidō terimi olarak sadece Aikido Çalışma Kitabı'nda (2007, İstanbul) tespit edilmiştir. Kenji Kumagai "kolları merkezden yukarı doğru kaldırma" anlamında kullanır.

Note:

As an aikidō term, only found in Aikido Çalışma Kitabı (2007, İstanbul) by Kenji Kumagai. In the book, enshin means "swinging the arms up away from the body center".

İlgili Terim | Related Terms:

kyūshin

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

ensō

Kanji:

円相

Hiragana:

ÇÇ えんそう

Açıklama:

円 (en) "daire" + 相 ([1]) "karşılıklı, birbirine, görünüş". Daire şekli, çember formu. Zen'de birçok farklı yorumu vardır.

Explanation:

円 (en) "circle" + 相 ([1]) "mutual, to each other, aspect". Circle shape, circle form. Has various interpretations in Zen.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

enten

Kanji:

円転

Hiragana:

ÇÇ えんてん

Açıklama:

円 (en) "daire" + 転 (ten[2]) "hareket etme, dönme". Dairesel hareket etme.

Explanation:

円 (en) "circle" + 転 (ten[2]) "shift, turning, moving". Moving circularly.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

enten no ri

Terim | Term:

enten no ri

Kanji:

円転の理

Hiragana:

ÇÇÇ えんてんのり

Açıklama:

円転 (enten) "dairesel hareket" + の (no) "tamlama partikeli" + 理 (ri) "mantık". Dairesel hareket etme ilkesi, dairesel hareket mantığı.

Explanation:

円転 (enten) "circular move" + の (no) "compound particle" + 理 (ri) "logic". The principle of the rotation, the logic of circular movement.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

enzan no metsuke

Kanji:

遠山の目付

Hiragana:

ÇÇJJ えんざんのめつけ

Açıklama:

遠山 (enzan) "uzak dağ" + の (no) "tamlama partikeli" + 目付 (metsuke) "odaklanmış bakış". Uzaktaki bir dağa bakar gibi bakma. Tek bir noktaya odaklanmayıp bütüncül bir bakış sağlama.

Explanation:

遠山 (enzan) "distant mountain" + の (no) "compound particle" + 目付 (metsuke) "focused gaze". Gazing as if gazing at a distant mountain. Having a holistic view of the opponent instead of just focusing on his/her hand, weapon etc.

Not:

Bu konuda akademik bir çalışma için referansa bakınız.

Note:

See the reference for an academic study.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

eri

Kanji:

Hiragana:

J えり

Açıklama:

Ense, yaka.

Explanation:

Nape, collar.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

eri dori

Terim | Term:

eri dori

Kanji:

襟取り

Hiragana:

JJ えりどり

Açıklama:

襟 (eri) "ense, yaka" + 取り (tori[1]) "alış, tutuş, tekniği yapan kişi". Rakibin yakasından tutma.

Explanation:

襟 (eri) "nape, collar" + 取り (tori[1]) "taking, grabbing, the one who applies the technique". Grabbing from the collar of the garment.

Not:

Yaka tutuşu rakibin önünden (mae eri dori) veya arkasından (ushiro eri dori) olabilir. Önden yapılan tutuşa mune dori de denir.

Note:

The collar grip can be from the front of the opponent (mae eri dori) or from the back (ushiro eri dori). The front grip is also called mune dori.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

ryō eri dori

Terim | Term:

eshaku

Kanji:

会釈

Hiragana:

ÇÇ えしゃく

Açıklama:

会 (e) "karşılaşma, buluşma, toplanma" + 釈 (shaku) "belirtme". Üst bedenin öne doğru 15 derece civarında açı yaptığı selamlama şekli. Selamlamalar türleri arasında en az eğilme yapılandır.

Explanation:

会 (e) "meeting, gathering" + 釈 (shaku) "explaining, showing". Bowing for respect with the upper body bent forward 15 degrees. The type of salution with the minimum degree of bending forth.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

saikeirei

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

etoku

Kanji:

会得

Hiragana:

ÇÇ えとく

Açıklama:

Anlayış, kavrayış.

Explanation:

Understanding, comprehension,

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

etsunen geiko

Kanji:

越年稽古

Hiragana:

ÇÇÇÇ えつねんげいこ

Açıklama:

越年 (etsunen) "yılı geçirme, yılı geride bırakma" + 稽古 (keiko) "antrenman". Yıl sonu antrenmanı.

Explanation:

越年 (etsunen) "seeing off the year" + 稽古 (keiko) "training". End of the year training. New year's eve training.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-