İçeriğe geç

Terim | Term:

sabaki

Kanji:

捌き

Hiragana:

J さばき

Açıklama:

İdare etme, başa çıkma, kullanma.

Explanation:

Dealing, handling, manipulation.

Not:

"Uğraşmak, yapmak" anlamındaki 捌く (sabaku) fiilinden.

Note:

From the verb 捌く (sabaku), which means "to handle, to deal".

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

tai sabaki, te sabaki, ashi sabaki, hakama sabaki

Terim | Term:

sachi mitama

Kanji:

幸御霊

Hiragana:

JJJ さちみたま

Açıklama:

幸 (sachi) "iyi şans" + 御霊 (mitama) "mitama". İyi şans ile ilgili mitama.

Explanation:

幸 (sachi) "good luck" + 御霊 (mitama) "mitama". Mitama of good luck.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

kushi mitama, nigi mitama, ara mitama

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

sage-tō

Kanji:

下げ刀

Hiragana:

JÇ さげとう

Açıklama:

下げ (sage) "indirme, aşağıda tutma" + 刀 ([1]) "kılıç". Kılıcı sol elde ucu aşağıya, ağzı arkaya bakacak şekilde tutma. Kılıcın belde olmadığı duruş.

Explanation:

下げ (sage) "lowering, keeping low" + 刀 ([1]) "sword". Stance with the sword in the left hand, tip pointing downwards and the cutting edge facing backwards. The basic stance when the sword in not on the waist.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

sageo

Kanji:

下緒

Hiragana:

JJ さげお

Açıklama:

下 (sage) "alt, aşağı" + 緒 (o) "bağcık, düğüm". Kılıcın kınında bulunan ve kuşağa veya hakamaya bağlanan bağcık.

Explanation:

下 (sage) "low, underneath" + 緒 (o) "cord, lacing". The lace on the scabbard of the sword that is tied to the belt or the hakama.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

sahō

Kanji:

作法

Hiragana:

ÇÇ さほう

Açıklama:

Usul, metot, yöntem.

Explanation:

Method, way of doing.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

saikeirei

Kanji:

最敬礼

Hiragana:

ÇÇÇ さいけいれい

Açıklama:

最 (sai+) "en fazlalık belirten önek" + 敬 (kei) "saygı, saygı sunma, reverans" + 礼 (rei[1]) "adap, saygı gösterme, selamlama". Saygıyı en derinden belirten selamlama. Ayaktayken sırtın yere 45 derece açı yaptığı, seizada iken yere paralel olduğu selamlama.

Explanation:

最 (sai+) "superlative prefix" + 敬 (kei) "respect, respecting, reverence" + 礼 (rei[1]) "manners, respecting, salute". The bowing of deepest respect. Done with one's back 45 degrees to the ground on foot and one's back parallel to the ground when in seiza.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

eshaku

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

saka

Kanji:

Hiragana:

J さか

Açıklama:

Ters.

Explanation:

Reverse.

Not:

Bu kanjinin Çince okunuşu gyaku, Japonca okunuşu saka'dır.

Note:

The Chinese reading of this kanji is gyaku, the Japanese reading is saka.

İlgili Terim | Related Terms:

gyaku

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

sakate, sakate mochi

Terim | Term:

sakate

Kanji:

逆手

Hiragana:

JJ さかて

Açıklama:

逆 (saka) "ters" + 手 (te[1]) "el, metot". Ters el, ters tutuş. Silahın ucunun elin başparmak tarafı değil serçe parmak tarafında olduğu tutuş.

Explanation:

逆 (saka) "reverse" + 手 (te[1]) "hand, method". Reverse hand, reverse grip. The grip in which the point of the weapon is not on the thumb side of the hand but the pinky finger side.

Not:

Bu kelimeyi oluşturan kanjiler gyakute diye de okunabilir.

Note:

The kanji that make up this word can also be read as gyakute.

İlgili Terim | Related Terms:

gyakute, honte

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

sakate mochi

Terim | Term:

sakate mochi

Kanji:

逆手持ち

Hiragana:

JJJ さかてもち

Açıklama:

逆手 (sakate) "ters el" + 持ち (mochi) "tutuş, kavrama". Ters tutuş. Tutulan silahın (kılıç, tantō vs.) uç kısmının elin serçe parmak tarafından uzandığı tutuş.

Explanation:

逆手 (sakate) "reverse hand" + 持ち (mochi) "grabbing, grip". Reverse grip. Grabbing the weapon (sword, tantō etc.) with the tip on the pinky finger side of the hand.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

samurai

Kanji:

Hiragana:

ÇÇ もとだち

Açıklama:

Klasik Japon askeri sınıflarından biri ve bu sınıfa mensup asker.

Explanation:

One of the Japanese military classes and a soldier from that class.

Not:

"Hizmet etmek" anlamındaki 侍ふ (saburafu) fiilinden. Samurai kelimesini ilk kullanan kişi, 12. asırda yaşamış komutan Minamoto Yoritomo'dur. (Beş Çember Kitabı (2017, İstanbul), s.19, çev. Erdal Küçükyalçın)

Note:

From the verb 侍ふ (saburafu), which means "to serve". The first one to use the word samurai is the 12th century general Minamoto Yoritomo. (Beş Çember Kitabı (2017, İstanbul), p.19, trans. Erdal Küçükyalçın)

İlgili Terim | Related Terms:

bugeisha, musha, bushi, bujin

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

san

Kanji:

Hiragana:

Ç さん

Açıklama:

Üç (sayı).

Explanation:

Three (number).

Not:

Sertifika ve diploma gibi hukuki, ticari ve resmî belgelerde 三 kanjisi yerine 参 kanjisi kullanılabilmektedir. Bunun sebebi, çizgi eklemek suretiyle sayı belirten kanjinin ve sayı değerinin değiştirilmesini önlemek ve evrakta sahteciliğin önüne geçmektir. Bu husus özellikle 一 ("bir"), 二 ("iki"), 三 ("üç") ve 五 ("beş") kanjileri için geçerlidir.

Note:

In legal, commercial and official documents such as certificates and diplomas, the kanji 参 can be used instead of the kanji 三. The reason for this is to prevent changing the kanji and the number value by adding a dash and to prevent forgery in documents. This is especially critical for the kanjis 一 ("one"), 二 ("two"), 三 ("three"), and 五 ("five").

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

sankyō, sankaku, sankyū, ichigan nisoku santan shiriki, ichirei shikon sangen hachiriki

Terim | Term:

sandan

Kanji:

三段

Hiragana:

ÇÇ さんだん

Açıklama:

三 (san) "üç (sayı)" + 段 (-dan[2]) "sıralama sayısı belirten sonek". Üçüncü siyah kuşak derecesi (dan).

Explanation:

三 (san) "three (number)"+ 段 (-dan[2]) "cardinal number suffix". Third black belt degree (dan).

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

sangen

Kanji:

三元

Hiragana:

ÇÇ さんげん

Açıklama:

三 (san) "üç (sayı)" + 元 (gen) "kafa, başlangıç, temel, ilke, sebep". Şintō inancında evrenin yapısının 3 temeli, 3 boyutu; chi (地 "yer"), ten (天 "gök") ve jin (人 "insan").

Explanation:

三 (san) "three (number)" + 元 (gen) "head, foundation, basis, principle, cause". In Shintō belief, the 3 fundamentals, the 3 dimensions in the structure of the universe; chi (地 "earth"), ten (天 "sky, heaven"), and jin (人 "man").

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

chi[1], ten[1], jin

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

ichirei shikon sangen hachiriki

Terim | Term:

sanjūichi no jō

Kanji:

三十一之杖

Hiragana:

ÇÇÇÇ さんじゅういちめじょう

Açıklama:

三十一 (sanjūichi) "otuz bir (sayı)" + 之 (no) "tamlama partikeli" + 杖 ([1]) "jō". Morihiro Saitō tarafından oluşturulan 31 hamlelik bir jō katası. Aikijō'nun temel katalarından biridir.

Explanation:

三十一 (sanjūichi) "thirty-one (number)" + 之 (no) "compound particle" + 杖 ([1]) "jō". A 31-move jō kata created by Morihiro Saitō. It is one of the basic kata of aikijō.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

jūsan no jō, roku no jō

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

sankajō

Kanji:

三ヶ条

Hiragana:

ÇÇÇ さんかじょう

Açıklama:

三 (san) "üç (sayı)" + ヶ条 (kajō) "madde, konu". Üçüncü madde. Daitō-ryū'da ve bazı aikidō ekollerinde üçüncü tekniğin adı.

Explanation:

三 (san) "three (number)" + ヶ条 (kajō) "article, item". Third item. The name of the third technique in Daitō-ryū and in some aikidō schools.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

kote hineri, sankyō

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

sankaku

Kanji:

三角

Hiragana:

ÇÇ さんかく

Açıklama:

三 (san) "üç (sayı)" + 角 (kaku) "köşe". Üçgen, üçgen adımlama.

Explanation:

三 (san) "three (number)" + 角 (kaku) "corner". Triangle, triangular step.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

sankaku no irimi, sankakutai, ura sankaku

Terim | Term:

sankaku no irimi

Kanji:

三角の入り身

Hiragana:

ÇÇJ さんかくいりみ

Açıklama:

三角 (sankaku) "üçgen" + の (no) "tamlama partikeli" + 入り身 (irimi) "irimi". Üçgen giriş, üçgen şeklinde irimi. Çizgisel olmayan irimi. Rakibin merkezine doğru yan adımla girmek.

Explanation:

三角 (sankaku) "triangle" + の (no) "compound particle" + 入り身 (irimi) "irimi". Triangular irimi, triangular entrance. Non-linear irimi. Entering to the center of the opponent with a side step.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

teitō shisei

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

sankakutai

Kanji:

三角体

Hiragana:

ÇÇÇ さんかくたい

Açıklama:

三角 (sankaku) "üçgen" + 体 (tai[1]) "vücut". Üçgen vücut, üçgen duruş.

Explanation:

三角 (sankaku) "triangle" + 体 (tai[1]) "body". Triangular body, triangular stance.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

sankyō

Kanji:

三教

Hiragana:

ÇÇ さんきょう

Açıklama:

三 (san) "üç (sayı)" + 教 (kyō[1]) "öğreti, doktrin, öğretim". Temel tekniklerden üçüncüsü

Explanation:

三 (san) "three (number)" + 教 (kyō[1]) "teaching, doctrine, instructing". Third of the basic techniques.

Not:

Sankajō, kote hineri veya shibori kime de denir.

Note:

Also called sankajō, kote hineri or shibori kime.

İlgili Terim | Related Terms:

sankajō, kote hineri, shibori kime

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

sankyū

Kanji:

三級

Hiragana:

ÇÇ さんきゅう

Açıklama:

三 (san) "üç" + 級 (kyū[2]) "seviye, derece, sınıf, beyaz kuşak derecesi". Üçüncü beyaz kuşak derecesi (kyū).

Explanation:

三 (san) "three (number)" + 級 (kyū[2]) "level, grade, class, white belt degree". Third white belt degree (kyū).

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

sannin gake

Kanji:

三人掛け

Hiragana:

ÇÇJ さんにんがけ

Açıklama:

三人 (sannin) "üç kişi" + 掛け (kake) "saldırı, asma, asış". 3 kişinin 1 kişiye saldırması.

Explanation:

三人 (sannin) "three people" + 掛け (kake) "attack, hanging". 3 people attacking 1 person.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

sanpō

Kanji:

三方

Hiragana:

ÇÇ さんぽ

Açıklama:

三 (san) "üç (sayı)" + 方 ([2]) "yön, taraf". Üç yöne kesiş veya adımlama.

Explanation:

三 (san) "three (number)" + 方 ([2]) "direction, side". Cutting or stepping in three directions.

Not:

Genelde Nishio Aikidō'da kullanılan bir terimdir.

Note:

Mostly used in Nishio Aikidō.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

Sarutahiko no Ōkami

Kanji:

猿田毘古の大神

Hiragana:

JJÇÇJ さるたびこのおおかみ

Açıklama:

猿田毘古 (Sarutahiko) "prens Saruta" + の (no) "tamlama partikeli" + 大神 (ōkami) "büyük tanrı". Dünyevî kamilerin lideri ve savaş sanatlarının koruyucu kamisidir. Morihei Ueshiba'ya 1940 ve 1942'de olmak üzere 2 kez elinde kılıçla beyaz bir savaşçı olarak görünmüş ve Morihei Ueshiba'ya bir tapınak yapması emrini vermiştir.

Explanation:

猿田毘古 (Sarutahiko) "prince Saruta" + の (no) "compound particle" + 大神 (ōkami) "great god". The leader of the earthly kami and the guardian kami of the martial arts. Appeared to Morihei Ueshiba twice, in 1940 and 1942, as a white warrior with a sword in hand, and ordered Morihei Ueshiba to build a temple.

Not:

Bu ismin etimolojisi tartışmalıdır. Morihei Ueshiba "Ben Sarutahiko no Ōkami'nin enkarnasyonuyum" (猿田彦大神の化身じゃ」) dediği bilinmektedir.

Note:

The etymology of this name is disputed. Morihei Ueshiba is known to have said "I am the incarnation of Sarutahiko no Ōkami" (猿田彦大神の化身じゃ).

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

sasoi

Kanji:

誘い

Hiragana:

J さそい

Açıklama:

Rakibi atak yapması için tahrik etme veya davet etme.

Explanation:

Provoking or inviting the opponent to attack.

Not:

"Davet etmek" anlamındaki 誘う (sasou) fiilinden. Sasoe yazımı da görülmüştür.

Note:

From the verb 誘う (sasou), which means "to invite". Seen that also spelled sasoe.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

satori

Kanji:

悟り

Hiragana:

J さとり

Açıklama:

Zen budizminde ruhsal aydınlanma.

Explanation:

Spiritual enlightenment in Zen buddhism.

Not:

"Anlamak" anlamındaki 悟る (satoru) fiilinden.

Note:

From the verb 悟る (satoru), which means "to understand".

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

satsujinken

Kanji:

殺人剣

Hiragana:

ÇÇÇ さつじんけん

Açıklama:

殺人 (satsujin) "adam öldürme, cinayet" + 剣 (ken[1]) "kılıç". Ölüm veren kılıç. Öldüren kılıç. Öldürmeme, zarar vermeme seçeneği varken yine de öldüren, zarar veren kılıç, kişi, ruh veya düşünce.

Explanation:

殺人 (satsujin) "homicide, murder" + 剣 (ken[1]) "sword". Death-dealing sword, death-giving sword. A sword, person, spirit, or thought that kills or harms, even when there is the option of not killing or harming.

Not:

Ken[1] (剣, "kılıç") ve ken[2] (拳, "yumruk") arasındaki eşseslilikten yola çıkarak kılıçsız savaş sanatlarında satsujinken (殺人拳, ÇÇÇ さつじんけん) ifadesi kullanılır.

Note:

Based on the homonymy between ken[1] (剣, "sword") and ken[2] (拳, "fist"), the expression satsujinken (殺人拳, CÇÇ さつじんけん) is used in swordless martial arts.

İlgili Terim | Related Terms:

satsunintō, katsujinken

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

satsunintō

Kanji:

殺人刀

Hiragana:

ÇÇÇ さつにんとう

Açıklama:

殺人 (satsunin) "adam öldürme, cinayet" + 刀 ([1]) "kılıç". Öldüren kılıç. Öldürmeme, zarar vermeme seçeneği varken yine de öldüren, zarar veren kılıç, kişi, ruh veya düşünce.

Explanation:

殺人 (satsunin) "homicide, murder" + 刀 ([1]) "sword". Death-dealing sword, death-giving sword. A sword, person, spirit, or thought that kills or harms, even when there is the option of not killing or harming.

Not:

Yagyū Munenori (柳生 宗矩, 1571 - 1646) 1632'de yazdığı Heihō kadensho (兵法家伝書) adlı metinde bu kavramın önemini vurgular. Setsunintō diye de yazılır.

Note:

Yagyū Munenori (柳生 宗矩, 1571 - 1646) emphasizes the importance of this concept in his 1632 text Heihō kadensho (兵法家伝書). Also spelled setsunintō.

İlgili Terim | Related Terms:

satsujinken, katsujinken

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

saya

Kanji:

Hiragana:

J さや

Açıklama:

Kın.

Explanation:

Scabbard.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

saya biki, saya banare

Terim | Term:

saya banare

Kanji:

鞘離れ

Hiragana:

JJ さやばなれ

Açıklama:

鞘 (saya) "kın" + 離れ (hanare) "ayırma, ayırış". Kılıcı kının içinden çekip çıkarma.

Explanation:

鞘 (saya) "scabbard" + 離れ (hanare) "separating, departing". Drawing the sword out from the scabbard.

Not:

Hanare kelimesi "ayırmak, uzaklaştırmak" anlamındaki 離れる (hanareru) fiilinden.

Note:

The word hanare comes from the verb 離れる (hanareru), which means "to separate, to isolate".

İlgili Terim | Related Terms:

saya biki

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

saya biki

Kanji:

鞘引き

Hiragana:

JJ さやびき

Açıklama:

鞘 (saya) "kın" + 引き (hiki) "çekiş, çekme". Kılıcı kından çekerken, kını bele doğru geriye çekme.

Explanation:

鞘 (saya) "scabbard" + 引き (hiki) "pulling". Pulling the scabbard backwards when drawing the sword forward.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

saya banare

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

sayū undō

Kanji:

左右運動

Hiragana:

ÇÇÇÇ さゆううんどう

Açıklama:

左 (sa) "sol (taraf)" + 右 () "sağ (taraf)" + 運動 (undō) "bedensel egzersiz". Sol-sağ egzersizi.

Explanation:

左 (sa) "left (side)" + 右 () "right (side)" + 運動 (undō) "physical exercise". Left-right exercise.

Not:

左 ve 右 kanjilerinin Japonca okunuşları hidari ve migi, Çince okunuşları ise sa ve 'dur.

Note:

The Chinese readings of 左 and 右 are sa and . The Japanese readings are hidari and migi.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

karada no sayū undō

Terim | Term:

saza uki

Kanji:

左座右起

Hiragana:

ÇÇÇÇ さざうき

Açıklama:

左座 (saza) "soldan oturma" + 右起 (uki) "sağdan kalkma". Seiza oturacakken önce sol ayakla çömelme, kalkarken de önce sağ ayağı yere basma. Bu şekilde kılıç çekmeye hazır bir duruş daha uzun süre muhafaza edilir.

Explanation:

左座 (saza) "sit down from left" + 右起 (uki) "stand up from right". When getting down for seiza, getting the left knee on the ground first, when getting up, getting the right foot on the ground first. This way, one can maximally maintain a good posture in which the sword can be drawn.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

sei[1]

Kanji:

Hiragana:

Ç せい

Açıklama:

Düz, direkt, doğru, düzgün.

Explanation:

Straight, direct, right, proper.

Not:

Aikidō terminolojisinde bu kanjinin 2 farklı Çince okunuşu bulunmaktadır; Go okunuşu shō (しょう), Kan okunuşu ise sei'dir (せい). Go okunuşu için shō[3] maddesine bakınız. Bu kanjinin Japonca okunuşu masa'dır ve masakatsu ifadesinde karşımıza çıkar.

Note:

There are 2 different Chinese readings in the aikidō terminology for the kanji 正; The Go reading is shō (しょう) and the Kan reading is sei (せい). For the Go reading, see shō[3]. The Japanese reading of this kanji is masa, which can be seen in masakatsu.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

seichūsen, seichūshin, seigan no kamae, seiza

Terim | Term:

sei[2]

Kanji:

Hiragana:

Ç せい

Açıklama:

Doğum, yaşam.

Explanation:

Birth, life.

Not:

Bu kanjinin Japonca okunuşu iku'dur, iku musubi teriminde karşımıza çıkar.

Note:

The Japanese reading of this kanji is iku, which can be seen in the term iku musubi.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

sensei, seimei

Terim | Term:

seichūsen

Kanji:

正中線

Hiragana:

ÇÇÇ せいちゅうせん

Açıklama:

正 (sei[1]) "düz, direkt, doğru, düzgün" + 中 (chū) "orta" + 線 (sen[1]) "çizgi, hat". Tam orta hat.

Explanation:

正 (sei[1]) "straight, direct, right, proper" + 中 (chū) "middle" + 線 (sen[1]) "line". The middle line. Right on the middle line.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

seichūshin

Kanji:

正中身

Hiragana:

ÇÇÇ せいちゅうしん

Açıklama:

正 (sei[1]) "düz, direkt, doğru, düzgün" + 中 (chū) "orta" + 身 (shin[4]) "vücut". Vücudun tam ortası, merkezi.

Explanation:

正 (sei[1]) "straight, direct, right, proper" + 中 (chū) "middle" + 身 (shin[4]) "body". The middle of the body. The center.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

seigan no kamae

Kanji:

正眼の構

Hiragana:

ÇÇJ せいがんのかまえ

Açıklama:

正 (sei[1]) "düz, direkt, doğru, düzgün" + 眼 (gan) "göz" + の (no) "tamlama partikeli" + 構 (kamae) "duruş, postür, hazır duruş". Kılıcın ucunun rakibin gözüne doğru tutulduğu kamae.

Explanation:

正 (sei[1]) "straight, direct, right, proper" + 眼 (gan) "eye" + の (no) "compound particle" + 構え (kamae) "stance, posture, a ready stance". Kamae in which the tip of the sword is held towards the opponent's eye.

Not:

Farklı kanjilerle de (örn: 青眼の構え) yazılıp farklı anlamlar üzerinden yorumlanan bir terimdir. Chūdan no kamae de denir.

Note:

It is a term written with different kanjis (e.g. 青眼の構え) and interpreted with different meanings. Also called chūdan no kamae.

İlgili Terim | Related Terms:

chūdan no kamae

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

seigo hō

Kanji:

制護法

Hiragana:

ÇÇÇ せいごほう

Açıklama:

制護 (seigo) "agresif savunma" + 法 ([1]) "yöntem, metot, ilke". Rakibin tutuşuna/saldırısına vuruş ile karşılık verme.

Explanation:

制護 (seigo) "aggressive defense" + 法 ([1]) "method, principle". Responding to an opponent's grip/attack with a stroke.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

ridatsu hō

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

seigyo

Kanji:

制御

Hiragana:

ÇÇ せいぎょ

Açıklama:

Kontrol, rakibi kontrol etme, idare etme.

Explanation:

Control, managing the opponent.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

seika no itten

Kanji:

臍下の一点

Hiragana:

ÇÇÇÇ せいかのいってん

Açıklama:

臍下 (seika) "göbek deliğinin altı" + の (no) "tamlama partikeli" + 一点 (itten) "tek nokta". Göbek deliğinin altındaki nokta. Vücudun ağırlık merkezi ve enerji merkezi olduğu düşünülen ve göbek deliğinin 5 cm arkası ve 5 cm altı olarak tarif edilen nokta.

Explanation:

臍下 (seika) "underneath the navel" + の (no) "compound particle" + 一点 (itten) "one point". The point below the belly button. The point considered to be the body's gravity and energy center and described as 5 cm behind and 5 cm below the navel.

Not:

臍下 (seika) terimi yanlış olarak seikan diye de latinize edilir.

Note:

The word 臍下 (seika) is sometimes wrongly latinized as seikan.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

seika tanden

Kanji:

臍下丹田

Hiragana:

ÇÇÇÇ せいかたんでん

Açıklama:

臍 (sei) "göbek deliği" + 下 (ka) "alt, aşağı" + 丹田 (tanden) "enerji merkezi". Göbek deliğinin altındaki tanden. Vücutta bulunduğu düşünülen 3 tanden noktasından en aşağıda olanı.

Explanation:

臍 (sei) "navel" + 下 (ka) "down, underneath" + 丹田 (tanden) "energy center". The tanden underneath the navel. The lowest of the 3 tanden on the body.

Not:

Kikai tanden, kafuku tanden, seika no tanden (臍下の丹田) veya hara da denir.

Note:

Also called kikai tanden, kafuku tandenseika no tanden (臍下の丹田) or hara.

İlgili Terim | Related Terms:

kikai tanden, harakafuku tanden

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

seimei

Kanji:

生命

Hiragana:

ÇÇ せいめい

Açıklama:

生 (sei[2]) "doğum, yaşam" + 命 (mei) "yaşam, ömür". Yaşama tecrübesi.

Explanation:

生 (sei[2]) "birth, life" + 命 (mei) "life, lifespan". Living experience.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

seiretsu

Kanji:

整列

Hiragana:

ÇÇ せいれつ

Açıklama:

Genelde keiko'nun başında ve sonunda söylenen "sıraya geçme" anlamındaki ifadedir.

Explanation:

An expression which means "stand in line, form a line", usually used at the beginning or the end of a keiko.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

seiryoku zenyō

Kanji:

精力善用

Hiragana:

ÇÇÇÇ せいりょくぜんよう

Açıklama:

精力 (seiryoku) "düzgün kuvvet" + 善用 (zenyō) "yüksek verim". Budōda az kuvvetle yüksek etkililik sağlamayı ifade eder. Jigorō Kanō'nun (嘉納 治五郎, 1860 - 1938) jūdō ile yaygınlaştırdığı fikirlerden biri.

Explanation:

精力 (seiryoku) "refined power" + 善用 (zenyō) "good use, efficiency". In budō, high efficiency with minimum power. One of the ideas that Jigorō Kanō (嘉納 治五郎, 1860 - 1938) popularized with jūdō.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

jita kyoei

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

seitei gata

Kanji:

制定型

Hiragana:

ÇÇJ せいていがた

Açıklama:

制定 (seitei) "kurum, müessese" + 型 (kata[3]) "model, form, şekil". Otorite tarafından temel kabul edilen katalar.

Explanation:

制定 (seitei) "institution, establishment" + 型 (kata[3]) "model, form, shape". Katas considered essential by the authority.

Not:

Aikidōyla yakından ilgili olan jōdō, iaidō gibi sanatlarda bulunan bir kavramdır.

Note:

This concept is present in arts such as iaidō, jōdō, which are related to aikidō.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

seiza

Kanji:

正座

Hiragana:

ÇÇ せいざ

Açıklama:

正 (sei[1]) "düz, direkt, doğru, düzgün" + 座 (za) "oturuş, oturma yeri". Kalçanın topukların üstüne geldiği ve ayak üstülerinin yere geldiği diz üstü oturuş.

Explanation:

正 (sei[1]) "straight, direct, right, proper" + 座 (za) "sitting, seat". A knee sitting where the buttocks come over the heels and the soles face up.

Not:

Seiza oturuşun resmî, dinî, törensel durumlar için standart oturma biçimi haline gelmesi Meiji dönemi (19. yüzyıl) civarında olmuştur. Bugün seiza olarak bilinen biçime eskiden kiza (跪座) veya tanza (端坐, "dik oturuş") denirmiş. Seiza oturuşun yaygınlaşması, zemin malzemesi olarak tatami kullanımının yaygınlaşması ile paraleldir.

Note:

The standardisation of seiza in official, religious and ceremonial context was around the Meiji period (19th century). The position that is known today as seiza was called kiza (跪座) or tanza (端坐, "upright sitting") before. The spread of seiza was parallel to the spread of tatami as an ground material.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

ki no seiza hō, seiza rei

Terim | Term:

seiza rei

Kanji:

正座礼

Hiragana:

ÇÇÇ せいざれい

Açıklama:

正座 (seiza) "seiza" + 礼 (rei[1]) "adap, saygı gösterme, selamlama". Seizada selamlama.

Explanation:

正座 (seiza) "seiza" + 礼 (rei[1]) "manners, respecting, salute". Bowing in seiza.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

tachi rei, ritsurei, zarei

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

sekai dōjō

Kanji:

世界道場

Hiragana:

ÇÇÇÇ せかいどうじょう

Açıklama:

世界 (sekai) "dünya" + 道場 (dōjō) "dōjō". "Dünya dōjōdur" anlamında ifade. Dōjō'nun sadece yere 4 tarafı duvarla çevrili minder olmadığını ve öğrenmenin her yerde olduğunu belirten ifade.

Explanation:

世界 (sekai) "world" + 道場 (dōjō) "dōjō". Expression meaning "The world is the dōjō". This phrase states that a dōjō is not just a mat on the floor with wall on four sides and learning happens everywhere.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

seme

Kanji:

攻め

Hiragana:

J せめ

Açıklama:

Saldırma, tehdit olma. Savaş sanatlarında kişinin rakibi üzerinde kurduğu baskı. Saldırı yapan kişi.

Explanation:

Attacking, posing a threat. Pressure exerted on one's opponent in martial arts. The attacker.

Not:

"Saldırmak, taciz etmek" anlamındaki 攻める (semeru) fiilinden. Seme kelimesinin "saldırı yapan kişi" anlamındaki kullanımı için -te[2] maddesinin notuna bakınız.

Note:

From the verb 攻める (semeru), which means "to attack, to assault". For the usage of seme to mean "the attacker", see the note on -te[2].

İlgili Terim | Related Terms:

[6], nage, tori, uke

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

semete

Terim | Term:

semete

Kanji:

攻め手

Hiragana:

JJ せめて

Açıklama:

攻め (seme) "saldırma, tehdit olma, baskı" + 手 (-te[2]) "yapan kişi belirten sonek". Atak yapan kişi.

Explanation:

攻め (seme) "atttacking, posing a threat, pressure" + 手 (-te[2]) "suffix denoting person who does something". Attacker.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

aite, kakate, shite, torite, ukete

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

sen no sen

Kanji:

先の先

Hiragana:

ÇÇ せんのせん

Açıklama:

先 (sen[2]) "ileri, önce, önce olma, inisiyatif" + の (no) "tamlama partikeli" + 先 (sen[2]) "ileri, önce, önce olma, inisiyatif". Rakibin atağıyla aynı anda savunma hamlesine başlama.

Explanation:

先 (sen[2]) "forward, before, being ahead, initiative" + の (no) "compound particle" + 先 (sen[2]) "forward, before, being ahead, initiative". This concept is explained in two different ways as attacking at the same time as the opponent's attack and attacking before the opponent's attack.

Not:

Bu kavram rakibin atağı ile aynı anda atak yapmak ve rakibin atağından önce atak yapmak olarak 2 farklı şekilde açıklanmaktadır.

Note:

This concept is explained in two different ways as attacking at the same time as the opponent's attack and attacking before the opponent's attack.

İlgili Terim | Related Terms:

go no sen, sen sen no sen

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

sen sen no sen

Terim | Term:

sen sen no sen

Kanji:

先先の先

Hiragana:

ÇÇÇ せんせんのせん

Açıklama:

先 (sen[2]) "ileri, önce, önce olma, inisiyatif" + 先 (sen[2]) "ileri, önce, önce olma, inisiyatif" + の (no) "tamlama partikeli" + 先 (sen[2]) "ileri, önce, önce olma, inisiyatif". Rakibin saldırı yapma niyetini fark edip o saldırıya başlamadan saldırı yapma. Rakibin saldırma niyetine saldırı yapma.

Explanation:

先 (sen[2]) "forward, before, being ahead, initiative" + 先 (sen[2]) "forward, before, being ahead, initiative" + の (no) "compound particle" + 先 (sen[2]) "forward, before, being ahead, initiative". Recognizing the uke's intention to attack and attacking before uke starts to attack. Attacking the intention of attack of the opponent.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

sen no sen, go no sen

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

sen[1]

Kanji:

Hiragana:

Ç せん

Açıklama:

Hat, çizgi.

Explanation:

Line.

Not:

sen[2] ile karıştırılmamalıdır.

Note:

Not to be confused with sen[2].

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

chokusen, chūshinsen, kōgeki sen, seichūsen

Terim | Term:

sen[2]

Kanji:

Hiragana:

Ç せん

Açıklama:

İleri, önce, önce olma, inisiyatif.

Explanation:

Forward, before, being ahead, initiative.

Not:

sen[1] ile karıştırılmamalıdır. sen[2] kelimesi 前 (zen[1]) kanjisi ile de yazılabilir ve o durumda okunuşu genelde zen olur. 先 kanjisinin Japonca okunuşu mae veya saki'dir.

Note:

Not to be confused with sen[1]. The word sen[2] can also be written with the kanji 前 (zen[1]), in which case it is usually read zen. The Japanese reading of the kanji 先 is mae or saki.

İlgili Terim | Related Terms:

zen[1], mae

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

aiki no sen, go no sen, sen no sen, sen sen no sen, senpai, sensei, senshin, sente, tai no sen, tai tai no sen

Terim | Term:

senpai

Kanji:

先輩

Hiragana:

ÇÇ せんぱい

Açıklama:

先 (sen[2]) "ileri, önce, önce olma, inisiyatif" + 輩 (hai[3]) "nesil, grup". Bir öğretiye daha önce başlamış ve ilerlemiş kişi. Kıdemli, tecrübeli.

Explanation:

先 (sen[2]) "forward, before, being ahead, initiative" + 輩 (hai[3]) "generation, group". A person who started and progressed in a teaching earlier. Senior.

Not:

Sempai diye de yazılır.

Note:

Also spelled sempai.

İlgili Terim | Related Terms:

kōhai, dōhai

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

sensei

Kanji:

先生

Hiragana:

ÇÇ せんせい

Açıklama:

先 (sen[2]) "ileri, önce, önce olma, inisiyatif" + 生 (sei[2]) "doğum, yaşam". Önce doğmuş, önce varmış olan. Tecrübe olarak ileride olan. Usta.

Explanation:

先 (sen[2]) "forward, before, being ahead, initiative" + 生 (sei[2]) "birth, life". Born before, ahead in life. Who has more experience, master.

Not:

Her türden ve seviyeden hoca için kullanılabilen ünvandır.

Note:

Can be applied to teachers of any kind and level.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

sensei ni rei, ō-sensei[1], ō-sensei[2], waka sensei

Terim | Term:

sensei ni rei

Kanji:

先生に礼

Hiragana:

ÇÇÇ せんせいにれい

Açıklama:

先生 (sensei) "sensei" + に (ni[2]) "dolaylı nesne partikeli" + 礼 (rei[1]) "adap, saygı gösterme, selamlama". "Senseiyi selamlama" anlamındaki ifadedir, genelde ders başı ve sonunda kullanılır.

Explanation:

先生 (sensei) "sensei" + に (ni[2]) "particle for indirect objects" + 礼 (rei[1]) "manners, respecting, salute". Means "salute the sensei" and is used at the beginning and end of classes.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

kamiza ni rei, otagai ni reishinzen ni reishōmen ni rei

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

senshin

Kanji:

先心

Hiragana:

ÇÇ せんしん

Açıklama:

先 (sen[2]) "ileri, önce, önce olma, inisiyatif" + 心 (shin[1]) "kalp, ruh, zihin". İleride olan zihin, aydınlanmış zihin. Budōdaki 5 temel zihin durumundan biri.

Explanation:

先 (sen[2]) "forward, before, being ahead, initiative" + 心 (shin[1]) "heart, spirit, mind". Advanced mind, the mind that is enlightened. One of the 5 basic states of mind in budō.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

mushin, zanshin, fudōshin, heijōshin, shoshin

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

sente

Kanji:

先手

Hiragana:

ÇJ せんて

Açıklama:

先 (sen[2]) "ileri, önce, önce olma, inisiyatif" + 手 (te[1]) "el, metot". İnisiyatife sahip olma, yönlendirici ve avantajlı durumda olma.

Explanation:

先 (sen[2]) "forward, before, being ahead, initiative" + 手 (te[1]) "hand, method". Having the initiative. Being the leading and advantageous hand.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

seppuku

Kanji:

切腹

Hiragana:

ÇÇ せっぷく

Açıklama:

切 (setsu) "kesme, kesiş" + 腹 (fuku) "hara, karın". Karnı keserek intihar etme. Harakiriye kıyasla da kibar bir ifade olarak görülür. Seppuku genelde bir seremoni şeklindedir.

Explanation:

切 (setsu) "cutting, cut" + 腹 (fuku) "hara, abdomen". Commiting suicide by cutting the belly. Considered a more elegant name for the act. Compared to harakiri, seppuku is more like a ceremony.

Not:

Seppuku kelimesindeki kanjilerin okunuşu Çincedir. Kanjilerin Japonca okunması ve yer değiştirmesiyle harakiri kelimesi elde edilir.

Note:

The kanjis in the word seppuku are read in Chinese. The word harakiri is the Japanese reading off the same kanjis with their places switched.

İlgili Terim | Related Terms:

harakiri

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

setsuzoku

Kanji:

接続

Hiragana:

ÇÇ せつぞく

Açıklama:

Bağlantı. Rakip ile kurulan bağlantı, uyum.

Explanation:

Connection. The connection with the opponent.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

[1]

Kanji:

Hiragana:

Ç そう

Açıklama:

Karşılıklı, birbirine. Görünüş.

Explanation:

Mutual, to each other. Aspect.

Not:

Bu kanjinin Japonca okunuşu ai'dir ve aite, ai hanmi, aigamae ate terimlerinde karşımıza çıkar.

Note:

The Japanese reading of this kanji is ai, which can be seen in the terms aite, aigamae ate, ai hanmi

İlgili Terim | Related Terms:

ai[2]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

sōtai, hassō

Terim | Term:

[2]

Kanji:

Hiragana:

Ç そう

Açıklama:

Mızrak.

Explanation:

Spear, javelin.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

yari,

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

sōjutsu

Terim | Term:

so[3]

Kanji:

Hiragana:

Ç そ

Açıklama:

Ata, cet.

Explanation:

Forefather, ancestor.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

shiso, kaiso

Terim | Term:

sode

Kanji:

Hiragana:

J そで

Açıklama:

Elbisenin kolu.

Explanation:

Sleeve.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

sode dori, sode guchi dori

Terim | Term:

sodeguchi

Kanji:

袖口

Hiragana:

JJ そでぐち

Açıklama:

袖 (sode) "elbise kolu" + 口 (kuchi) "ağız, açıklık". Manşet, elbise kolunun ağzı.

Explanation:

袖 (sode) "sleeve" + 口 (kuchi) "mouth, opening". Cuff of a sleeve.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

sodeguchi dori

Terim | Term:

sodeguchi dori

Kanji:

袖口取り

Hiragana:

JJJ そでぐちどり

Açıklama:

袖口 (sodeguchi) "manşet, elbise kolunun ağzı" + 取り (tori[1]) "alış, tutuş, tekniği yapan kişi". Elbisebin manşetinden tutma, kavrama.

Explanation:

袖口 (sodeguchi) "cuff of a sleeve" + 取り (tori[1]) "taking, grabbing, the one who applies the technique". Grabbing the cuff of the sleeve.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

sōji

Kanji:

掃除

Hiragana:

ÇÇ そうじ

Açıklama:

Dōjōlarda genelde antrenman öncesinde yapılan temizlik.

Explanation:

Dōjō cleaning, usually before the classes.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

sōjutsu

Kanji:

槍術

Hiragana:

ÇÇ そうじゅつ

Açıklama:

槍 ([2]) "mızrak" + 術 (jutsu) "teknik, sanat". Mızrak sanatı, sō (yari) sanatı, geleneksel Japon savaş sanatlarından biri.

Explanation:

槍 ([2]) "spear" + 術 (jutsu) "technique, art". Art of spear, art of sō (yari), a traditional Japanese martial art.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

sōke

Kanji:

宗家

Hiragana:

ÇÇ そうけ

Açıklama:

Hane reisi, klan reisi, bir sanatın baş ustası.

Explanation:

House head, head of a family, head of an traditional art.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

soku[1]

Kanji:

Hiragana:

Ç そく

Açıklama:

Nefes.

Explanation:

Breath.

Not:

Bu kanji Japonca okunuşu ile iki olarak da karşımıza çıkabilir.

Note:

This kanji can appear as iki with its Japanese reading.

İlgili Terim | Related Terms:

iki

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

chōsoku

Terim | Term:

soku[2]

Kanji:

Hiragana:

Ç そく

Açıklama:

Ayak, bacak, adım, adımlama.

Explanation:

Foot, leg, step, stepping.

Not:

Bu kanjinin Japonca okunuşlaru ashi ve taru'dur.

Note:

The Japanese readings of this kanji are ashi and taru.

İlgili Terim | Related Terms:

ashi

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

chūsoku, ichigan nisoku santan shiriki, irimi issoku, issoku ittō no maai, sokutei, unsoku hō

Terim | Term:

soku[3]

Kanji:

Hiragana:

Ç そく

Açıklama:

Yan.

Explanation:

Side.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

sokuhō ukemi, sokumen

Terim | Term:

sokuhō ukemi

Kanji:

側方受け身

Hiragana:

ÇÇJÇ そくほううけみ

Açıklama:

側 (soku[3]) "yan" + 方 ([2]) "yön, taraf" + 受け身 (ukemi) "ukemi". Geriye doğru yan üstü düşmeli ukemi.

Explanation:

側 (soku[3]) "side" + 方 ([2]) "direction, side" + 受け身 (ukemi) "ukemi". Ukemi of falling backwards on the side of the body.

Not:

Yoko ukemi de denir.

Note:

Also called yoko ukemi.

İlgili Terim | Related Terms:

yoko ukemi

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

sokumen

Kanji:

側面

Hiragana:

ÇÇ そくめん

Açıklama:

側 (soku[3]) "yan" + 面 (men) "yüz, bir şeyin yüzü, yüzey". Yan yüzey, yan taraf.

Explanation:

側 (soku[3]) "side" + 面 (men) "face, surface". Side surface. From the side.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

sokumen irimi nage

Terim | Term:

sokumen irimi nage

Kanji:

側面入り身投げ

Hiragana:

ÇÇJÇJ そくめんいりみなげ

Açıklama:

側面 (sokumen) "yan yüzey, yan taraf" + 入り身投げ (irimi nage) "irimi nage". Yandan yapılan irimi nage.

Explanation:

側面 (sokumen) "side face, from the side" + 入り身投げ (irimi nage) "irimi nage". Irimi nage from the side.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

sokutei

Kanji:

足底

Hiragana:

ÇÇ そくてい

Açıklama:

足 (soku[2]) "ayak, bacak, adım, adımlama" + 底 (tei) "taban". Ayak tabanı.

Explanation:

足 (soku[2]) "foot, leg, step, stepping" + 底 (tei) "base, bottom". Sole of the foot.

Not:

Teisoku olarak yazıldığı da görülebilir.

Note:

Can also be seen spelled as teisoku.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

sonkei

Kanji:

尊敬

Hiragana:

ÇÇ そんけい

Açıklama:

Saygı.

Explanation:

Respect.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

sonkyo

Kanji:

蹲踞

Hiragana:

ÇÇ そんきょ

Açıklama:

İki bacağın yana açıldığı çömelme duruşu.

Explanation:

A squat with bent legs turned outwards.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

sōtai dōsa

Kanji:

相対動作

Hiragana:

ÇÇÇÇ そうたいどうさ

Açıklama:

相対 (sōtai) "ilişkili, birbirine göre" + 動作 (dōsa) "vücut hareketi". Partnerli çalışma, eşli çalışma.

Explanation:

相対 (sōtai) "related, relative to one another" + 動作 (dōsa) "body movement". Partner work, paired practice.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

tandoku dōsa

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

sōtai renshū

Kanji:

相対練習

Hiragana:

ÇÇÇÇ そうたいれんしゅう

Açıklama:

相対 (sōtai) "ilişkili, birbirine göre" + 練習 (renshū) "talim etme, idman yapma". Partnerli çalışma.

Explanation:

相対 (sōtai) "related, relative to one another" + 練習 (renshū) "practicing, improvement". Paired work. Partnered practice.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

tandoku renshū

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

sōtei

Kanji:

想定

Hiragana:

ÇÇ そうてい

Açıklama:

Varsayım, faraziye. Budōda hayalî bir partner ile çalışma.

Explanation:

Assumption, supposition. Training with an imaginary partner in budō.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

soto

Kanji:

Hiragana:

J そと

Açıklama:

Dışarı, dış taraf.

Explanation:

Outside.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

uchi[1]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

soto deshi, soto mawari

Terim | Term:

soto deshi

Kanji:

外弟子

Hiragana:

JÇÇ そとでし

Açıklama:

外 (soto) "dış" + 弟子 (deshi) "izdeş, öğrenci". Dış öğrenci, yatılı kalmayan izdeş.

Explanation:

外 (soto) "outside" + 弟子 (deshi) "disciple, student". Outer student, a student who is not a live-in student.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

uchi deshi, kayoi deshi

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

soto mawari

Kanji:

外回り

Hiragana:

JJ そとまわり

Açıklama:

外 (soto) "dış" + 回り (mawari) "dönüş, döndürme, rotasyon". Dış dönüş. Rakibin dış tarafında dönüş yapma.

Explanation:

外 (soto) "outside" + 回り (mawari) "turn, turning, rotation". Outside turning. Making a turning outside the opponent.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

uchi mawari

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

su

Kanji:

Hiragana:

J す

Açıklama:

Boş, yalın.

Explanation:

Empty, plain.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

suburitō, suburi, sude, sudōri, chōyaku suburi

Terim | Term:

suburi

Kanji:

素振り

Hiragana:

ÇJ すぶり

Açıklama:

素 (su) "boş, yalın" + 振り (furi) "sallama, savurma". Tek başına yapılan kılıç çalışması.

Explanation:

素 (su) "empty, plain" + 振り (furi) "swinging, waving". Sword practice done alone, swinging the sword.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

suburitō, chōyaku suburi

Terim | Term:

suburitō

Kanji:

素振り刀

Hiragana:

ÇJÇ すぶりとう

Açıklama:

素振り (suburi) "suburi" + 刀 ([1]) "kılıç". Suburi için kullanılan, bokkenden daha ağır olan ahşap kılıç türü.

Explanation:

素振り (suburi) "suburi" + 刀 ([1]) "sword". A type of wooden sword which is heavier than bokken and used for practicing suburi.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

sude

Kanji:

素手

Hiragana:

ÇJ すで

Açıklama:

素 (su) "boş, yalın" + 手 (te[1]) "el, metot". Yalın el, silahsız.

Explanation:

素 (su) "empty, plain" + 手 (te[1]) "hand, method". Bare hand, without weapon.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

sudōri

Kanji:

素通り

Hiragana:

ÇJ すどおり

Açıklama:

素 (su) "boş, yalın" + 通り (tōri[2]) "geçip gitme". Kesintisiz ve akıcı bir şekilde akma. Ki Aikidō'da bir teknik ismi.

Explanation:

素 (su) "empty, plain" + 通り (tōri[2]) "passing by". Flowing continuously and smoothly. Name of a technique in Ki Aikidō.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

suigetsu

Kanji:

水月

Hiragana:

ÇÇ すいげつ

Açıklama:

水 (sui) "su" + 月 (getsu) "ay". Ay ve su. Ayın su yüzeyinde yansıyan görüntüsü. Budōda ayı yansıtan su kadar durgun bir zihin durumunu ifade eder. Ayrıca "solar pleksüs" demektir.

Explanation:

水 (sui) "water" + 月 (getsu) "moon". Water and moon. The reflection of the moon on the surface of water. In budō, having a calm mind that can reflect anything as if a still lake. Also, solar plexus.

Not:

Solar pleksüs ve ay-su arasındaki ilişki açık değildir. Bu konudaki bir tartışma için referansa bakınız.

Note:

The connection between solar plexus and moon-water is unclear. For a discussion, see the reference.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

suigetsu ate

Terim | Term:

suigetsu ate

Kanji:

水月当

Hiragana:

ÇÇJ すいげつあて

Açıklama:

水月 (suigetsu) "solar pleksus" + 当 (ate) "vuruş". Solar pleksus'a yapılan vuruş.

Explanation:

水月 (suigetsu) "solar plexus" + 当 (ate) "hit, blow". A strike to the solar plexus.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

suihei

Kanji:

水平

Hiragana:

ÇÇ すいへい

Açıklama:

Yatay.

Explanation:

Horizontal.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

suihei uchi