İçeriğe geç

Terim | Term:

fu+

Kanji:

Hiragana:

Ç ふ

Açıklama:

Olumsuzluk öneki.

Explanation:

Negation prefix.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

mu+[2]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

fudō, fudō no shisei, fudōshin, fudōtai, fudōza, futō wan, shinmu fusatsu

Terim | Term:

fudō

Kanji:

不動

Hiragana:

ÇÇ ふどう

Açıklama:

不 (fu+) "olumsuzluk öneki" + 動 ([3]) "hareket". Hareketsiz, sağlam, sarsılmaz.

Explanation:

不 (fu+) "negation prefix" + 動 ([3]) "movement". Unmoveable, firm, steadfast.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

fudō no shisei, fudōza, fudōshin

Terim | Term:

fudō no shisei

Kanji:

不動の姿勢

Hiragana:

ÇÇÇÇ ふどうのしせい

Açıklama:

不動 (fudō) "hareketsiz, sağlam, sarsılmaz" + の (no) "tamlama partikeli" + 姿勢 (shisei) "iyi postür". Sarsılmaz, sağlam postür.

Explanation:

不動 (fudō) "unmoving, firm, steadfast" + の (no) "compound particle" + 姿勢 (shisei) "good posture". Unmoveable posture, firm posture.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

fudōshin

Kanji:

不動心

Hiragana:

ÇÇÇ ふどうしん

Açıklama:

不 (fu+) "olumsuzluk öneki" + 動 ([3]) "hareket" + 心 (shin[1]) "kalp, ruh, zihin". Sarsılmaz zihin. Zen'den budōya aktarılan zihin hallerinden biri.

Explanation:

不 (fu+) "negation prefix" + 動 ([3]) "movement" + 心 (shin[1]) "heart, spirit, mind". Unmoveable mind. One of the mental states that comes from Zen.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

zanshin, mushin, fudōshin, senshin, heijōshin

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

fudōtai

Kanji:

不動体

Hiragana:

ÇÇÇ ふどうたい

Açıklama:

不 (fu+) "olumsuzluk öneki" + 動 ([3]) "hareket" + 体 (tai[1]) "vücut". Hareket etmez, ettirilemez vücut.

Explanation:

不 (fu+) "negation prefix" + 動 ([3]) "movement" + 体 (tai[1]) "body". Motionless, unmoveable body.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

fudōshin

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

fudōza

Kanji:

不動坐

Hiragana:

ÇÇÇ ふどうざ

Açıklama:

不 (fu+) "olumsuzluk öneki" + 動 ([3]) "hareket" + 坐 (za) "oturuş, oturma yeri". Hareketsiz oturuş pozisyonu.

Explanation:

不 (fu+) "negation prefix" + 動 ([3]) "movement" + 坐 (za) "sitting, seat". Unmoveable sitting position.

Not:

Bu bileşik kelime, 不動坐 kanjileriyle de internette görülebilir.

Note:

This compound word also appears in kanji as 不動坐 on the internet.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

fuku

Kanji:

Hiragana:

Ç ふく

Açıklama:

Karın, göbek.

Explanation:

Belly, abdominal.

Not:

Bu kanjinin Çince okunuşu fuku, Japonca okunuşu hara'dır.

Note:

The Chinese reading of this kanji is fuku and the Japanese reading is hara.

İlgili Terim | Related Terms:

hara

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

haifuku undō, fukushiki kokyū hō, kafuku tanden, seppuku

Terim | Term:

fuku shidōin

Kanji:

副指導員

Hiragana:

ÇÇÇÇ ふくしどういん

Açıklama:

副 (fuku+) "yedek olma belirten önek" + 指導員 (shidōin) "öğretmen". Asistan öğretmen. En alt seviye hocalık ünvanlarından biridir.

Explanation:

副 (fuku+) "a prefix for denoting being substitute" + 指導員 (shidōin) "teacher". Assistant teacher. One of the lowest titles related to teaching.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

shidōin

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

fukuro shinai

Kanji:

袋竹刀

Hiragana:

JJ ふくろしない

Açıklama:

袋 (fukuro) "çanta, kılıf" + 竹刀 (shinai) "shinai". Yarılmış bambu parçalarının kılıfla kaplanmasıyla yapılan bir shinai türü.

Explanation:

袋 (fukuro) "bag, sack" + 竹刀 (shinai) "shinai". A type of shinai, made by covering the split bamboo pieces.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

fukushiki kokyū hō

Kanji:

腹式呼吸を

Hiragana:

ÇÇÇÇÇ ふくしきこきゅうほう

Açıklama:

腹 (fuku) "karın, göbek" + 式 (shiki) "usül, stil" + 呼吸 (kokyū) "teneffüs, nefes alıp verme" + 法 ([1]) "yöntem, metot, ilke". Karna nefes alma yöntemi. Bir derin nefes alma yöntemi.

Explanation:

腹 (fuku) "belly, abdominal" + 式 (shiki) "style, type" + 呼吸 (kokyū) "breathing, aspiration" + 法 ([1]) "method, principle". Method of belly breathing. A type of deep breathing.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

fukuto

Kanji:

伏兔

Hiragana:

ÇÇ ふくと

Açıklama:

伏 (fuku) "eğilme, yere kapanma" + 兔 (to) "tavşan". Yere kapanan tavşan. Diz kapağının 4-5 parmak yukarısındaki baskı noktası.

Explanation:

伏 (fuku) "prostrating, bowing" + 兔 (to) "rabbit". Prostrating rabbit. Pressure point 4-5 fingers above the kneecap.

Not:

Derinin altındaki kasların tavşan, fare gibi hayvanlara benzetilmesi ve "kas" anlamındaki kelimenin bir hayvan isminden türemesi birçok dilde görülen bir olgudur. Yunancada μῦς (mûs) hem "fare" hem "kas" demektir. Latince mūsculus "farecik" demektir. Arapçada عَضَلَة (adele) hem "tarla faresi" hem "kas". Eski Türkçede "kas" anlamındaki sıçğanak kelimesi aslen "sıçancık" demektir. Türkçe terimcelerde yanlış olarak fukuto'nun dizin iç kısmında, diğer bacağa bakan kısmında olduğu yazar.

Note:

Likening the muscle tissue under the skin to animals such as rabbit or mouse and deriving the word for muscle from a word related to these animals are common in many languages. Μῦς (mûs) in Greek means both "mouse" and "muscle". Mūsculus in Latin means "small mouse". عَضَلَة (adele) in Arabic means both "field rat" and "muscle". Sıçğanak in old Turkish both means "mouse" and "muscle". Turkish glossaries mistakenly place fukuto on the inside of the knee, on the side that faces the other leg.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

funakogi

Kanji:

船漕ぎ

Hiragana:

JJ ふなこぎ

Açıklama:

船 (funa) "kayık" + 漕ぎ (kogi) "kürek çekme". Tekne küreği çekme.

Explanation:

船 (funa) "boat" + 漕ぎ (kogi) "rowing". Rowing a boat.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

funakogi undō

Terim | Term:

funakogi undō

Kanji:

船漕ぎ運動

Hiragana:

JJÇÇ ふなこぎうんどう

Açıklama:

船漕ぎ (funakogi) "kürek çekme" + 運動 (undō) "bedensel egzersiz". Kayık küreği çekmeyi andıran ve antrenmana hazırlık için yapılan Şintō kökenli bir egzersiz.

Explanation:

船漕ぎ (funakogi) "rowing" + 運動 (undō) "physical exercise". An exercise of Shintō origin that resembles rowing a boat and is done as a preparation for training.

Not:

Torifune no gyō veya funekogi undō (ふねこぎうんどう) diye de geçer. Alternatif kanji imlası 舟漕ぎ運動 şeklindedir. Torifune ifadesi, Japon mitolojisinin ilk yazılı metni olup MS. 711-712'de derlenen Kojiki'de (古事記) geçer. Morito Suganuma'nın (菅沼守人, 1942 - ) şu röportajda belirttiğine göre adı önceden torifune olan mevzubahis egzersize sonradan funakogi undō denmeye başlamıştır.

Note:

Also called torifune no gyō or funekogi undō (ふねこぎうんどう). There is an alternative kanji spelling; 舟漕ぎ運動. The name torifune is attested the oldest literary work of Japanese mythology, Kojiki (古事記), a text from 711-712 CE. Morito Suganuma (菅沼守人, 1942 - ) states in this interview that the name torifune is the original name of the exercise and the term funakogi undō appeared later.

İlgili Terim | Related Terms:

ame no torifune, torifune no gyō

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

furi

Kanji:

振り

Hiragana:

J ふり

Açıklama:

Sallama, savurma.

Explanation:

Swinging, waving.

Not:

"Sallamak, savurmak" anlamındaki 振る (furu) fiilinden. Bu kanjinin Çince okunuşu shin'dir.

Note:

From the verb 振る (furu), which means "to swing, to wave". The Chinese reading of this kanji is shin.

İlgili Terim | Related Terms:

shin[5]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

udefuri, suburi, suburitō, chōyaku suburi, furizuki, furi kaburi, furitama, haya suburi, udefuri chōyaku undō

Terim | Term:

furi kaburi

Kanji:

振り頭

Hiragana:

JJ ふりかぶり

Açıklama:

振り (furi) "sallama, savurma" + 頭 (kaburi) "baş, kafa". Kafaya sallama. Kişinin kılıcı kendi kafasının üstüne çıkartması, sallaması.

Explanation:

振り (furi) "swinging, waving" + 頭 (kaburi) "head". Raising, swinging the sword above one's head.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

furitama

Kanji:

振り玉

Hiragana:

JJ ふりたま

Açıklama:

振り (furi) "sallama, savurma" + 玉 (tama[2]) "top, küre, değerli taş". İki elin vücudun önünde bağlanıp hafifçe yukarı aşağı sallandığı Şintō egzersizi.

Explanation:

振り (furi) "swinging, waving" + 玉 (tama[2]) "ball, globe, jewel". Shintō exercise in which both hands are tied in front of the body and swung slightly up and down.

Not:

Furutama (ふるたま) olarak da yazılır.

Note:

Also spelled furutama (ふるたま).

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

furutama

Terim | Term:

furizuki

Kanji:

振り突き

Hiragana:

JJ ふりつき

Açıklama:

振り (furi) "sallama, savurma" + 突き (tsuki[1]) "saplama, yumruk". Dairesel vuruş. Dairesel yumruk.

Explanation:

振り (furi) "swinging, waving" + 突き (tsuki[1]) "thrust, stab, punch". Circular beat. Round punch.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

futa

Kanji:

Hiragana:

J ふた

Açıklama:

İki (sayı), ikili.

Explanation:

Two (number), a pair.

Not:

Bu kanjinin Çince okunuşu olup "eşsiz, rakipsiz" anlamındaki musō (無双) teriminde görülebilir.

Note:

The Chinese reading of this kanji is , which can be seen in the term musō (無双), meaning "unique, unrivaled"

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

futari dori, futari gake

Terim | Term:

futari

Kanji:

二人

Hiragana:

JJ ふたり

Açıklama:

二 (futa) "iki (sayı)" + 人 (-ri) "insan". İki kişi, insan çifti.

Explanation:

二 (futa) "two (number)" + 人 (-ri) "person". Two people, a couple.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

futari dori, futari gake

Terim | Term:

futari dori

Kanji:

二人取り

Hiragana:

JJJ ふたりどり

Açıklama:

二人 (futari) "iki kişi" + 取り (tori[1]) "alış, tutuş, tekniği yapan kişi". 2 kişinin 1 kişiye saldırması.

Explanation:

二人 (futari) "two people" + 取り (tori[1]) "taking, grabbing, the one who applies the technique". 2 people attacking 1 person..

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

ninin dori, ninin gake

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

futari gake

Kanji:

二人掛け

Hiragana:

JJJ ふたりがけ

Açıklama:

二人 (futari) "iki kişi" + 掛け (kake) "saldırı, asma, asış". İki kişinin bir kişiye saldırı yapması.

Explanation:

二人 (futari) "two people" + 掛け (kake) "attack, hanging". Two people attacking one person.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

ninin dori, ninin gake, futari dori

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

futō wan

Kanji:

不撓腕

Hiragana:

ÇÇÇ ふとうわん

Açıklama:

不撓 (futō) "bükülmez" + 腕 (wan) "kol". Bükülmez kol.

Explanation:

不撓 (futō) "unbendable" + 腕 (wan) "arm". Unbendable arm.

Not:

Bu kanji ve terime sadece şu aikidō terimcesinde rastlanmıştır; Aikido Glossary

Note:

The term and the kanji were seen only once in this glossary; Aikido Glossary

İlgili Terim | Related Terms:

orenai ude

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

futsū geiko

Kanji:

普通稽古

Hiragana:

ÇÇÇÇ ふつうげいこ

Açıklama:

普通 (futsū) "normal, sıradan" + 稽古 (keiko) "antrenman". Normal antrenman. Dōjōlarda normal olarak yapılan standart antrenman.

Explanation:

普通 (futsū) "common, ordinary" + 稽古 (keiko) "training". Ordinary training. The standard training in dōjōs.

Not:

Latin harfli olarak futsū geiko şeklinde görülse de Japoncada futsū no geiko (普通の稽古) olarak kullanılmaktadır.

Note:

Though spelled futsū geiko in Latin scripted texts, futsū no geiko (普通の稽古) is used in Japanese.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-