İçeriğe geç

Terim | Term:

randori

Kanji:

乱取り

Hiragana:

ÇJ らんどり

Açıklama:

乱 (ran) "düzensiz, rastgele, kaos" + 取り (tori[1]) "alış, tutuş, tekniği yapan kişi". Rastgele teknik yapma. Aikidōda birden fazla kişinin bir kişiye rastgele sıra ile saldırması.

Explanation:

乱 (ran) "disorderly, random, chaos" + 取り (tori[1]) "taking, grabbing, the one who applies the technique". Random technique. In aikidō, more than one person attacking a person randomly.

Not:

Jūdō, jūjutsu gibi sanatlarda randori "bire bir serbest sparring" demekken aikidōda "birden çok kişinin bir kişiye rastgele saldırı yapması" demektir.

Note:

In arts such as jūdō, jūjutsu, randori means "one-on-one free sparring", while in aikidō it means "multiple people randomly attacking one person".

İlgili Terim | Related Terms:

taninzu gake, tasūdori

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

toshu randori

Terim | Term:

ranteiken

Kanji:

乱定剣

Hiragana:

ÇÇÇ らんていけん

Açıklama:

乱 (ran) "düzensiz, rastgele, kaos" + 定剣 (teiken) "kılıç ölçüsü". Rastgele silah kullanımı. Budōda, kişinin herhangi bir şeyi bir silah olarak kullanabileceği beceriye ulaştığı aşama. Jōteiken'ten sonraki aşama.

Explanation:

乱 (ran) "disorderly, random, chaos" + 定剣 (teiken) "sword measure". Random use of weapons. In budō, the stage in which one is able to use anything as a weapon. Stage after jōteiken.

Not:

Aslen bir ninjutsu terimidir.

Note:

Originally a ninjutsu term.

İlgili Terim | Related Terms:

jōteiken

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

rei ni hajimari rei ni owaru

Kanji:

礼に始まり礼に終わる

Hiragana:

ÇJÇJ れいにはじまりれいにおわる

Açıklama:

礼 (rei[1]) "adap, saygı gösterme, selamlama" + に (ni[2]) "dolaylı nesne partikeli" + 始まり (hajimari) "başlama" + 礼 (rei[1]) "adap, saygı gösterme, selamlama" + に (ni[2]) "dolaylı nesne partikeli" + 終わる (owaru) "bitirme". "Rei ile başlama, rei ile bitirme". Budōda rei'nin önemini belirten bir söz.

Explanation:

礼 (rei[1]) "manners, respecting, salute" + に (ni[2]) "particle for indirect objects" + 始まり (hajimari) "beginning" + 礼 (rei[1]) "manners, respecting, salute" + に (ni[2]) "particle for indirect objects" + 終わる (owaru) "ending". "Starting with rei, ending with rei". A phrase expressing the importance of rei in budō.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

rei[1]

Kanji:

Hiragana:

Ç れい

Açıklama:

Adap, saygı gösterme, selamlama.

Explanation:

Manners, respecting, salute. Also used in the sense "bow, reverance".

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

kamiza ni rei, otagai ni rei, rei ni hajimari rei ni owaru, reigi, reigi sahō, reihō, reishiki, ritsurei, saikeirei, seiza rei, sensei ni rei, shareiroku, shinzen ni rei, shōmen ni rei, tachi rei, zarei

Terim | Term:

rei[2]

Kanji:

魂 / 霊

Hiragana:

Ç れい

Açıklama:

Ruh.

Explanation:

Spirit.

Not:

魂 ve 霊 kanjilerinin Çince okunuşları sırasıyla kon ve rei'dir. İki kanjinin de Japonca okunuşu tama'dır. Kon okunuşu chinkon veya shikon gibi terimlerde görülebilir.

Note:

The Chinese readings of 魂 and 霊 are kon and rei, respectively. The Japanese reading of both kanji are tama. The reading kon can be seen in terms such as shikon or chinkon.

İlgili Terim | Related Terms:

tama[1]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

ichirei shikon sangen hachiriki, reiki, chokurei

Terim | Term:

reigi

Kanji:

礼儀

Hiragana:

ÇÇ れいぎ

Açıklama:

礼 (rei[1]) "adap, saygı gösterme, selamlama" + 儀 (gi[3]) "tören, seremoni". Dōjōda uyulması beklenen adap. Dōjō adabı.

Explanation:

礼 (rei[1]) "manners, respecting, salute" + 儀 (gi[3]) "ceremony, rite". The etiquette of the dōjō.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

reigi sahō

Terim | Term:

reigi sahō

Kanji:

礼儀作法

Hiragana:

ÇÇÇÇ れいぎさほう

Açıklama:

礼儀 (reigi) "adap" + 作法 (sahō) "metot, usül". Başkalarına ve dōjōya karşı gösterilen saygı ve hürmet. Dōjō adabı.

Explanation:

礼儀 (reigi) "manners" + 作法 (sahō) "method, way of doing". Respect and courtesy for others and the dōjō. Dōjō etiquette.

Not:

Reigishaho olarak yazıldığı da görülmüştür.

Note:

Spelled by some as reigishaho.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

reihō

Kanji:

礼法

Hiragana:

ÇÇ れいほう

Açıklama:

礼 (rei[1]) "adap, saygı gösterme, selamlama" + 法 ([1]) "yöntem, metot, ilke". Dōjō adabı.

Explanation:

礼 (rei[1]) "manners, respecting, salute" + 法 ([1]) "method, principle". Dōjō etiquette.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

reiki

Kanji:

霊気

Hiragana:

ÇÇ れいき

Açıklama:

魂 / 霊 (rei[2]) "ruh" + 気 (ki[1]) "ki". Ruhsal ki.

Explanation:

魂 / 霊 (rei[2]) "spirit" + 気 (ki[1]) "ki". Spiritual ki.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

reishiki

Kanji:

礼式

Hiragana:

ÇÇ れいしき

Açıklama:

礼 (rei[1]) "adap, saygı gösterme, selamlama" + 式 (shiki) "tören, ayin". Başkalarına ve dōjōya karşı gösterilen saygı.

Explanation:

礼 (rei[1]) "manners, respecting, salute" + 式 (shiki) "ceremony, ritte". Respect and courtesy for others and the dōjō.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

renma

Kanji:

錬磨

Hiragana:

ÇÇ れんま

Açıklama:

Çalışma, talim.

Explanation:

Study, drill.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

ki no renma, kenki no renma

Terim | Term:

renmei

Kanji:

連盟

Hiragana:

ÇÇ れんめい

Açıklama:

Federasyon.

Explanation:

Federation.

Not:

Aikidō renmei (合気道連盟), budō renmei (武道連盟) gibi tabirlerde karşımıza çıkabilir.

Note:

Can be seen in terms such as aikidō renmei (合気道連盟), budō renmei (武道連盟)

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

renraku waza

Kanji:

連絡技

Hiragana:

ÇÇJ れんらくわざ

Açıklama:

連絡 (renraku) "ilişki, bağlılık" + 技 (waza) "teknik". Bağlı teknikler. İlk teknik başarısız olduğunda tekniği uygun şekilde değiştirip devam etme veya tekniği yineleme.

Explanation:

連絡 (renraku) "relationship, junction" + 技 (waza) "technique". Connected techniques. Changing or repeating the technique and continuing accordingly when the initial technique fails.

Not:

Kanren waza da denir. Renzoku waza ile karıştırılmamalıdır.

Note:

Also called kanren waza. Not to be confused with renzoku waza.

İlgili Terim | Related Terms:

kanren waza

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

renshi

Kanji:

練士

Hiragana:

ÇÇ れんし

Açıklama:

練 (ren) "parlatma, rafine hale getirme" + 士 (shi[6]) "öğretmen, usta". Rafine kişi, parlamış hoca. İncelikli, tecrübeli hoca.

Explanation:

練 (ren) "training, developing, polishing" + 士 (shi[6]) "teacher, master". Polished teacher, experienced teacher.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

renshū

Kanji:

練習

Hiragana:

ÇÇ れんしゅう

Açıklama:

練 (ren) "talim etme, geliştirme, rafine etme" + 習 (shū) "öğrenme". Talim etme, idman yapma.

Explanation:

練 (ren) "training, developing, polishing" + 習 (shū) "learning". Practicing, improvement.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

Budō Renshū, sōtai renshū, tandoku renshū

Terim | Term:

renzoku

Kanji:

連続

Hiragana:

ÇÇ れんぞく

Açıklama:

Devam etme, sürdürme.

Explanation:

Succession, continuing.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

renzoku uchikomi, renzoku waza

Terim | Term:

renzoku uchikomi

Kanji:

連続打ち込み

Hiragana:

ÇÇJJ れんぞくうちこみ

Açıklama:

連続 (renzoku) "devam etme, sürdürme" + 打ち込み (uchikomi) "içeri dalma". Devam eden adımlarla ileriye doğru gitme, içeri dalma. Morihiro Saitō'nun bir jō katası, ileriye doğru peşpeşe adımlarla yapılır.

Explanation:

連続 (renzoku) "succession, continuing" + 打ち込み (uchikomi) "diving in". Going forward, diving in with continuous steps. A jō kata by Morihiro Saitō with continuous forward steps.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

renzoku waza

Kanji:

連続技

Hiragana:

ÇÇJ れんぞくわざ

Açıklama:

連続 (renzoku) "devam etme, sürdürme" + 技 (waza) "teknik". Teknikten tekniğe geçme. Rakiple teması koparmadan peşpeşe teknikler yapma.

Explanation:

連続 (renzoku) "succession, continuing" + 技 (waza) "technique". Switching from one technique to another. Applying continuous techniques without breaking the contact.

Not:

Henka waza da denir. Renzaku waza ile karıştırılmamalıdır.

Note:

Also called henka waza. Not to be confused with renzaku waza.

İlgili Terim | Related Terms:

henka waza

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

ri

Kanji:

Hiragana:

Ç り

Açıklama:

Mantık.

Explanation:

Logic.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

riai, enten no ri, ri gi ittai, kyōju dairi

Terim | Term:

ri gi ittai

Kanji:

理技一体

Hiragana:

ÇÇÇÇ りぎいったい

Açıklama:

理 (ri) "mantık" + 技 (gi[2]) "teknik" + 一体 (ittai) "bir arada, birleşik". Mantık ve teknik bir arada. Mantığın, yani usa vurmanın tekniklere eşlik etmesi gerektiğini belirten ifade.

Explanation:

理 (ri) "logic" + 技 (gi[2]) "technique" + 一体 (ittai) "together, at one". Logic and technique combined. A statement that logic, i.e. reasoning, should accompany techniques.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

riai

Kanji:

理合

Hiragana:

ÇJ りあい

Açıklama:

理 (ri) "mantık" + 合 (ai[1]) "ai". Prensiplerin uyumu. Tutarlılık. Mantık.

Explanation:

理 (ri) "logic" + 合 (ai[1]) "ai". Harmony of the principles. Logic of the technique.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

ridatsu hō

Kanji:

離脱法

Hiragana:

ÇÇÇ りだつほう

Açıklama:

離脱 (ridatsu) "kaç(ır)ma, kurtulma" + 法 ([1]) "yöntem, metot, ilke". Rakibin tutuşunda sıyrılıp kurtulma yöntemleri.

Explanation:

離脱 (ridatsu) "escaping, coming off" + 法 ([1]) "method, principle". Methods of escaping from the grip of the opponent.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

hanashi waza, hazushi waza

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

rikaku taisei

Kanji:

離隔態勢

Hiragana:

ÇÇÇÇ りかくたいせい

Açıklama:

離隔 (rikaku) "ayrı, izole" + 態勢 (taisei) "duruş, postür". Belli bir mesafede durma. İki kişinin postürü arasındaki belli aralık.

Explanation:

離隔 (rikaku) "separate, isolated" + 態勢 (taisei) "stance, posture". Staying at a certain distance. A certain interval between the postures of two people.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

riki

Kanji:

Hiragana:

Ç りき

Açıklama:

Güç, kuvvet.

Explanation:

Power, force.

Not:

Bu kanjinin 2 Çince okunuşu vardır; ryoku ve riki. Japonca okunuşu chikara'dır.

Note:

This kanji has 2 Chinese readings; ryoku and riki. The Japanese reading is chikara.

İlgili Terim | Related Terms:

ryoku, chikara, i[2]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

hachiriki, ichirei shikon sangen hachiriki, ichigan nisoku santan shiriki

Terim | Term:

rippō

Kanji:

立法

Hiragana:

ÇÇ りっぽう

Açıklama:

立 (ritsu) "ayakta durma, duruş" + 法 ([1]) "yöntem, metot, ilke". Ayakta durma, ayakta icra etme.

Explanation:

立 (ritsu) "standing up, stance" + 法 ([1]) "method, principle". Standing, performing on foot.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

tachi[2]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

rippo ashi

Terim | Term:

ritsu

Kanji:

Hiragana:

Ç りつ

Açıklama:

Ayakta durma, duruş.

Explanation:

Standing up.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

tachi[2]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

ritsurei, ritsuzen

Terim | Term:

ritsurei

Kanji:

立礼

Hiragana:

ÇÇ りつれい

Açıklama:

立 (ritsu) "ayakta durma, duruş" + 礼 (rei[1]) "adap, saygı gösterme, selamlama". Ayakta selamlama. Kafayı öne eğerek ayakta selam verme.

Explanation:

立 (ritsu) "standing up, stance" + 礼 (rei[1]) "manners, respecting, salute". Saluting on foot. Saluting by bowing forward on foot.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

seiza rei, tachi rei, zarei

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

ritsuzen

Kanji:

立禅

Hiragana:

ÇÇ りつぜん

Açıklama:

立 (ritsu) "ayakta durma, duruş" + 禅 (zen[2]) "zen". Ayakta yapılan Zen.

Explanation:

立 (ritsu) "standing up, stance" + 禅 (zen[2]) "zen". Standing Zen.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

zazen

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

rokkotsu

Kanji:

肋骨

Hiragana:

ÇÇ ろっこつ

Açıklama:

肋 (roku) "kaburga" + 骨 (kotsu) "kemik". Kaburga.

Explanation:

肋 (roku) "rib" + 骨 (kotsu) "bone". Rib bone.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

abara

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

rokkyō

Kanji:

六教

Hiragana:

ÇÇ ろっきょう

Açıklama:

六 (roku) "altı (sayı)" + 教 (kyō[1]) "öğreti, doktrin, öğretim". Aikidōnun altıncı temel tekniği. Hijikime.

Explanation:

六 (roku) "six (number)" + 教 (kyō[1]) "teaching, doctrine, instructing". The sixth basic technique of aikidō. Hijikime.

Not:

Bu teknik daha çok hijikime ismiyle bilinir.

Note:

The technique is mostly called hijikime.

İlgili Terim | Related Terms:

hijikime

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

rokkyū

Kanji:

六級

Hiragana:

ÇÇ ろくきゅう

Açıklama:

六 (roku) "altı (sayı)" + 級 (kyū[2]) "seviye, derece, sınıf, beyaz kuşak derecesi". Altıncı beyaz kuşak derecesi (kyū).

Explanation:

六 (roku) "six (number)" + 級 (kyū[2]) "level, grade, class, white belt degree". Sixth white belt degree (kyū).

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

roku

Kanji:

Hiragana:

Ç ろく

Açıklama:

Altı (sayı).

Explanation:

Six (number).

Not:

Kendisine sondan bitişen kelime ötümlü bir sessiz harf ise rop- şeklinde kısalır. örn: roppō (roku + )

Note:

If it combines with a word which starts with a voiced consonant, roku shortens as rop-. e.g. roppō (roku + )

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

roppō ashi, rokkyō, rokudan, rokukyū

Terim | Term:

roku no jō

Kanji:

六之杖

Hiragana:

ÇÇ ろくめじょう

Açıklama:

六 (roku) "altı (sayı)" + 之 (no) "tamlama partikeli" + 杖 ([1]) "jō". Morihiro Saitō tarafından oluşturulan 6 hamlelik bir jō katası. Aikijō'nun temel katalarından biridir.

Explanation:

六 (roku) "six (number)" + 之 (no) "compound particle" + 杖 ([1]) "jō". A 6-move jō kata created by Morihiro Saitō. It is one of the basic kata of aikijō.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

jūsan no jō, sanjūichi no jō

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

rokudan

Kanji:

六段

Hiragana:

ÇÇ ろくだん

Açıklama:

六 (roku) "altı (sayı)" + 段 (-dan[2]) "sıralama sayısı belirten sonek". Altıncı siyah kuşak derecesi (dan).

Explanation:

六 (roku) “six (number)” + 段 (-dan[2]) "cardinal number suffix". Sixth black belt degree (dan).

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

rōnin

Kanji:

浪人

Hiragana:

ÇÇ ろうにん

Açıklama:

浪 () "başıboş, avare" + 人 (nin) "kişi". Herhangi bir klan veya efendiye bağlı olmayan samuray.

Explanation:

浪 () "wandering" + 人 (nin) "person". Samurai who is not in service of a master or who doesn't belong to a clan.

Not:

Önceki dönemlerde evsiz kişilere kullanılan bu terim, 14-15. asırlarda sadece samuraylar için kullanılmaya başlamıştır. Günümüzde kullanım alanı daha genişlemiştir.

Note:

This term, which was used for homeless people in previous periods, was used only for samurai in the 14-15th centuries. Today, its usage area has expanded.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

ryō

Kanji:

Hiragana:

Ç りょう

Açıklama:

İki şeyin ikisi de.

Explanation:

Both.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

moro

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

bunbu ryōdō, katate ryōte dori, ryō eri dori, ryō kata dori, ryō muna dori, ryō sode dori, ryōte, ryōte dori, ryōte mochi

Terim | Term:

ryō eri dori

Kanji:

両襟取り

Hiragana:

ÇJJ りょうえりどり

Açıklama:

両 (ryō) "iki şeyin ikisi de" + 襟 (eri) "ense, yaka" + 取り (tori[1]) "alış, tutuş, tekniği yapan kişi". Rakibin elbise yakasından çift elle tutuş.

Explanation:

両 (ryō) "both" + 襟 (eri) "nape, collar" + 取り (tori[1]) "taking, grabbing, the one who applies the technique". Grabbing the opponent's collar with both hands.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

ryō kata dori

Kanji:

両肩取り

Hiragana:

ÇJJ りょうかたどり

Açıklama:

両 (ryō) "çift" + 肩 (kata[2]) "omuz" + 取り (tori[1]) "alış, tutuş, tekniği yapan kişi". Rakibin 2 omuzunu birden kavrama.

Explanation:

両 (ryō) "both" + 肩 (kata[2]) "shoulder" + 取り (tori[1]) "taking, grabbing, the one who applies the technique". Grabbing the opponent's both shoulders.

Not:

Ryō kata mochi de denir.

Note:

Also called ryō kata mochi.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

ryō muna dori

Kanji:

両胸取り

Hiragana:

ÇJJ りょうむなどり

Açıklama:

両 (ryō) "iki şeyin ikisi de" + 胸 (muna) "gövde, göğüs" + 取り (tori[1]) "alış, tutuş, tekniği yapan kişi". Rakibin elbisesinin göğüs kısmında çift elle tutuş.

Explanation:

両 (ryō) "both" + 胸 (muna) "chest, breast" + 取り (tori[1]) "taking, grabbing, the one who applies the technique". Grabbing the opponent from the chest with both hands.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

ryō sode

Kanji:

両袖

Hiragana:

ÇJ りょうそで

Açıklama:

両 (ryō) "iki şeyin ikisi de" + 袖 (sode) "elbisenin kolu". Elbisenin iki kolundan tutuş.

Explanation:

両 (ryō) "both" + 袖 (sode) "sleeve". Grabbing both sleeves.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

ryō sode dori

Kanji:

両袖取り

Hiragana:

ÇJJ りょうそでどり

Açıklama:

両 (ryō) "iki şeyin ikisi de" + 袖 (sode) "elbisenin kolu" + 取り (tori[1]) "alış, tutuş, tekniği yapan kişi". Rakibin elbisesinin iki kolundan tutuş.

Explanation:

両 (ryō) "both" + 袖 (sode) "sleeve" + 取り (tori[1]) "taking, grabbing, the one who applies the technique". Grabbing the opponent's both sleeves.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

ryoku

Kanji:

Hiragana:

Ç りょく

Açıklama:

Güç, kuvvet.

Explanation:

Power, force.

Not:

Bu kanjinin 2 Çince okunuşu vardır; ryoku ve riki. Japonca okunuşu chikara'dır.

Note:

This kanji has 2 Chinese readings; ryoku and riki. The Japanese reading is chikara.

İlgili Terim | Related Terms:

riki, chikara, i[2]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

chūshin ryoku, iryoku, jūryoku, kinryoku, kokyū ryoku, seiryoku zenyō, shin ki ryoku itchi, shūchū ryoku

Terim | Term:

ryōte

Kanji:

両手

Hiragana:

ÇJ りょうて

Açıklama:

両 (ryō) "çift" + 手 (te[1]) "el, metot". İki elin ikisini de.

Explanation:

両 (ryō) "both" + 手 (te[1]) "hand, method". Both hands.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

ryōte dori, ryōte mochi

Terim | Term:

ryōte dori

Kanji:

両手取り

Hiragana:

ÇJJ りょうてどり

Açıklama:

両手 (ryōte) "iki elin ikisi de" + 取り (tori[1]) "alış, tutuş, tekniği yapan kişi". Çift eli tutma.

Explanation:

両手 (ryōte) "both hands" + 取り (tori[1]) "taking, grabbing, the one who applies the technique". Holding the uke's both hands.

Not:

Morote mochi de denir.

Note:

Also called morote mochi.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

ryōte mochi

Kanji:

両手持ち

Hiragana:

ÇJJ りょうてもち

Açıklama:

両手 (ryōte) "iki elin ikisi de" + 持ち (mochi) "tutuş, kavrama". Çift elle tutuş.

Explanation:

両手 (ryōte) "both hands" + 持ち (mochi) "grabbing, grip". Grabbing with both hands.

Not:

Morote dori de denir.

Note:

Also called morote dori.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

ryū

Kanji:

Hiragana:

Ç りゅう

Açıklama:

Stil, ekol, akım, akış.

Explanation:

Style, ecole, current, flow.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

nagare

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

ryūtai, ryūha, taryū jiai, Tenshin-ryū aikibudō, Aioi-ryū Jūjutsu, banbutsu ruten, Daitō-ryū Aiki-jūjutsu, koryū

Terim | Term:

ryūha

Kanji:

流派

Hiragana:

ÇÇ りゅうは

Açıklama:

流 (ryū) "stil, ekol, akım, akış" + 派 (-ha) "grup, kitle belirten sonek". Stil, ekol, bir ekolün takipçileri. Budōda klasik savaş sanatı ekolü.

Explanation:

流 (ryū) "style, ecole, current, flow" + 派 (-ha) "suffix denoting a group, faction". Style, ecole, followers of a school. In budō, classical martial arts ecole.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

bugei ryūha

Terim | Term:

ryūtai

Kanji:

流体

Hiragana:

ÇÇ りゅうたい

Açıklama:

流 (ryū) "stil, ekol, akım, akış" + 体 (tai[1]) "vücut". Akan vücut. Budōda çalışma modlarından biri. Bu modda kişiler kōtai'deki kadar statik değildir.

Explanation:

流 (ryū) "style, ecole, current, flow" + 体 (tai[1]) "body". Flowing body. One of the working modes in budō, where the body is not as stiff as kōtai.

Not:

Ki no nagare de denir.

Note:

Also called ki no nagare.

İlgili Terim | Related Terms:

jūtai, kitai, ekitai, kotai

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-