İçeriğe geç

Terim | Term:

ma

Kanji:

Hiragana:

J ま

Açıklama:

Aralık, boşluk, mesafe.

Explanation:

Gap, space, distance.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

chū ma, chika ma, kiri ma, maai, tōma, uchi ma

Terim | Term:

maai

Kanji:

間合い

Hiragana:

JJ まあい

Açıklama:

間 (ma) "aralık, boşluk, mesafe" + 合い (ai[1]) "ai". İki kişinin arasındaki zamansal ve mekansal aralık. Aralık.

Explanation:

間 (ma) "gap, space, distance" + 合い (ai[1]) "ai". The temporal and spatial interval between two people. Interval.

Not:

Yanlış olarak mawai diye de yazılır.

Note:

Sometimes mistakenly spelled mawai.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

gobu no maai, issoku ittō no maai

Terim | Term:

mae

Kanji:

Hiragana:

J まえ

Açıklama:

İleri, önde, önce.

Explanation:

Forward, ahead, before.

Not:

Bu kanjinin Çince okunuşları zen ve sen, Japonca okunuşları ise mae ve saki'dir.

Note:

The Chinese readings of this kanji are zen and sen and the Japanese readings are mae and saki.

İlgili Terim | Related Terms:

zen[1], sen[2]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

mae ukemi, mae geri

Terim | Term:

mae geri

Kanji:

前蹴り

Hiragana:

JJ まえげり

Açıklama:

前 (mae) "ileri, önde, önce" + 蹴り (keri) "tekme". Öne düz tekme.

Explanation:

前 (mae) "forward, ahead, before" + 蹴り (keri) "kick". Front straight kick.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

yoko geri

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

mae ukemi

Kanji:

前受け身

Hiragana:

JJÇ まえうけみ

Açıklama:

前 (mae) "ileri, önde, önce" + 受け身 (ukemi) "ukemi". Öne düşüş.

Explanation:

前 (mae) "forward, ahead, before" + 受け身 (ukemi) "ukemi". Forward fall.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

ushiro ukemi, zenpō kaiten ukemi

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

makenai aikidō

Kanji:

負けない合気道

Hiragana:

JJÇÇ まけないあいきどう

Açıklama:

負け (make) "yenilme, kaybetme" + ない (-nai) "olumsuzluk belirten sonek" + 合気道 (aikidō[1]) "aikidō". Yenilmeyen aikidō. Morihei Ueshiba'nın bir yorumuna göre 3 aikidō cinsinden biri. Bu türden aikidō, kişinin gerçek çatışma durumlarında kullanabildiği aikidōdur. Diğer 2 tür: tsuyoi aikidō, enbu no aikidō

Explanation:

負け (make) "losing, being defeated" + ない (-nai) "negation suffix" + 合気道 (aikidō[1]) "aikidō". Invincible aikidō. One of the 3 types of aikidō according to Morihei Ueshiba. This type of aikidō is one that can be used in real combat situations. The other 2 types: tsuyoi aikidō, enbu no aikidō

Not:

Make kelimesi "yenilmek, kaybetmek" anlamındaki 負ける (makeru) fiilinden.

Note:

The word make comes from the verb 負ける (makeru), which means "to lose, to be defeated".

İlgili Terim | Related Terms:

tsuyoi aikidō, enbu no aikidō

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

maki

Kanji:

Hiragana:

J まき

Açıklama:

Sarma, dolama.

Explanation:

Rolling, wrapping.

Not:

"Sarmak, dolamak" anlamındaki 巻く (maku) fiilinden.

Note:

From the verb 巻く (maku), which means "to roll, to wrap up".

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

makiwara, maki otoshi, makimono, Aikidō Maki No İchi

Terim | Term:

maki otoshi

Kanji:

巻き落とし

Hiragana:

JJ まきおとし

Açıklama:

巻き (maki) "sarma, dolama" + 落とし (otoshi) "düşürme, düşürüş". Bir tür düşürme, fırlatma tekniği.

Explanation:

巻き (maki) "rolling, wrapping" + 落とし (otoshi) "dropping, drop". A type of dropping, throwing technique.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

makimono

Kanji:

巻物

Hiragana:

JJ まきもの

Açıklama:

Parşömen, tomar. Japon savaş sanatlarında sertifika.

Explanation:

Parchment, scroll. Certificate in Japanese martial arts.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

makiwara

Kanji:

巻藁

Hiragana:

JJ まきわら

Açıklama:

巻 (maki) "sarma, dolama" + 藁 (wara) "hasır". Üzerinde kesiş veya vuruş talimi yapılan ve geleneksel olarak sıkıca sarılmış hasırdan yapılan hareketsiz hedef.

Explanation:

巻 (maki) "rolling, wrapping" + 藁 (wara) "straw". A stationary target, traditionally made of tightly wound mat, on which a cut or hit is practiced.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

makkō hō

Kanji:

真向法

Hiragana:

JÇÇ まっこうほう

Açıklama:

真向 (makkō) "karşıt, karşıtlık" + 法 ([1]) "yöntem, metot, ilke". Vücuttan geçen karşıt meridyenlere odaklanan esnetme egzersizleri. 1930'larda yogacı Nagai Wataru (長 井津, 1889 - 1963) tarafından oluşturulmuştur.

Explanation:

真向 (makkō) "opposite, opposition" + 法 ([1]) "method, principle". Stretching exercises that focus on opposing meridians running through the body. It was created in the 1930s by yogi Nagai Wataru (長 井津, 1889 - 1963).

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

maru

Kanji:

Hiragana:

J まる

Açıklama:

Daire. Daire sembolü aikidō hareketlerindeki daireselliği ve sangen ideasında göğü (天, ten[1]) temsil eder.

Explanation:

Circle. The circle symbol represents circularity in aikidō movements and the sky (天, ten[1]) in the idea of sangen.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

en

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

marubashi

Kanji:

丸橋

Hiragana:

JJ まるばし

Açıklama:

丸木 (maruki) "kütük" + 橋 (hashi) "köprü". Kütük köprü. Bir nehrin üzerindeki kütük köprüde yürür gibi, sağa, sola, geriye gitme şansı olmadan ileri gitmeyi hedefleme.

Explanation:

丸木 (maruki) "log" + 橋 (hashi) "bridge". Log bridge. The log bridge symbolizes the going forward without doubt as there are no way right or left on a log bridge on a river.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

masakatsu agatsu

Kanji:

正勝吾勝

Hiragana:

ÇÇÇÇ まさかつあがつ

Açıklama:

正 (masa) "düz, direkt, doğru, düzgün" + 勝 (katsu) "zafer" + 吾 (a) "ben" + 勝 (katsu) "zafer". Gerçek zafer kendime karşı zaferdir.

Explanation:

正 (masa) "straight, direct, right, proper" + 勝 (katsu) "victory" + 吾 (a) "me" + 勝 (katsu) "victory". True victory is victory over myself.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

masakatsu agatsu katsuhayabi

Terim | Term:

masakatsu agatsu katsuhayabi

Kanji:

正勝吾勝勝速日

Hiragana:

ÇÇÇÇJJJ まさかつあがつかつはやび

Açıklama:

正勝 (masakatsu) "gerçek zafer" + 吾勝 (agastu) "kendime karşı zafer" + 勝速日 (katsuhayabi) "güneş ışığı gibi hızlı zafer".

Explanation:

正勝 (masakatsu) "true victory" + 吾勝 (agastu) "victory over myself" + 勝速日 (katsuhayabi) "victory as fast as sunlight".

Not:

Morihei Ueshiba'nın sık sık kaligrafisini çizdiği bir ifadedir.

Note:

It is an expression that Morihei Ueshiba often draws in calligraphy.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

massugu

Kanji:

真っ直ぐ

Hiragana:

JJ まっすぐ

Açıklama:

Dümdüz, direkt

Explanation:

Straight, direct.

Not:

İlk kanjinin Çince okunuşu shin, ikinci kanjinin Çince okunuşu choku'dur.

Note:

The Chinese reading of the first kanji is shin, and the second is choku.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

mata

Kanji:

Hiragana:

J また

Açıklama:

Kasık.

Explanation:

Crotch.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

matsukaze no koto

Kanji:

松風の琴

Hiragana:

JJJ まつかぜのこと

Açıklama:

松 (matsu) "çam ağacı" + 風 (kaze) "rüzgar" + の (no) "tamlama partikeli" + 琴 (koto) "bir enstrüman(?)". Rüzgardaki çam ağacı. Tesshū Yamaoka'nın (山岡 鉄舟, 1836 - 1888) aiki kavramını yorumlarken kullandığı bir benzetme. Çam ağacının güçlü bir rüzgara karşı direnişini ve ona göre şekil alışını aiki'ye benzetir.

Explanation:

松 (matsu) "pine tree" + 風 (kaze) "wind" + の (no) "compound particle" + 琴 (koto) "an instrument(?)". Pine tree in the wind. An analogy used by Tesshū Yamaoka (山岡 鉄舟, 1836 - 1888) to interpret the concept of aiki. He resembles the resistance of the pine tree against a strong wind and its taking shape according to wind to aiki.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

matsuri

Kanji:

Hiragana:

J まつり

Açıklama:

Bayram.

Explanation:

Festival.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

maware

Kanji:

回れ

Hiragana:

J まわれ

Açıklama:

Dönüş, döndürme, rotasyon.

Explanation:

Turn, turning, rotation.

Not:

"Dön(dür)mek" anlamındaki 回る (mawaru) fiilinden.

Note:

From the verb 回る (mawaru), which means "to turn, to spin".

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

mawari

Kanji:

回り

Hiragana:

J まわり

Açıklama:

Dönüş, döndürme, rotasyon.

Explanation:

Turn, turning, rotation.

Not:

"Dön(dür)mek" anlamındaki 回る (mawaru) fiilinden.

Note:

From the verb 回る (mawaru), which means "to turn, to spin".

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

uchi mawari, soto mawari, koshi mawari

Terim | Term:

mawari ukemi

Kanji:

回受け身

Hiragana:

JJÇ まわりうけみ

Açıklama:

回 (mawari) "dönüş, döndürme, rotasyon" + 受け身 (ukemi) "ukemi". Tam tur takla atarak yapılan ukemi.

Explanation:

回 (mawari) "turn, turning, rotation" + 受け身 (ukemi) "ukemi". A full roll ukemi.

Not:

Kaiten ukemi (回転受け身) de denir. Öne olursa mae mawari ukemi (前回り受け身), geriye olursa ushiro mawari ukemi (後ろ回受け身) denir.

Note:

Also called kaiten ukemi (回転受け身). Forward mawari ukemi is called mae mawari ukemi (前回り受け身) and backward mawari ukemi is called ushiro mawari ukemi (後ろ回受け身). 

İlgili Terim | Related Terms:

kaiten ukemi

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

mawashi

Kanji:

回し

Hiragana:

J まわし

Açıklama:

Dönüş, döndürme, rotasyon.

Explanation:

Turn, turning, rotation.

Not:

"Dön(dür)mek" anlamındaki 回る (mawaru) fiilinden.

Note:

From the verb 回る (mawaru), which means "to turn, to spin".

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

mawashi tsuki, kote mawashi

Terim | Term:

mawatte

Kanji:

回って

Hiragana:

J まわって

Açıklama:

"Dön" anlamında komut.

Explanation:

Command meaning "turn".

Not:

"Dön(dür)mek" anlamındaki 回る (mawaru) fiilinden.

Note:

From the verb 回る (mawaru), which means "to turn, to spin".

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

me

Kanji:

Hiragana:

J め

Açıklama:

Göz.

Explanation:

Eye.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

gan

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

mekakushi no keiko, mekakushi uchi, mekugi, menuki, metsubushi, metsuke

Terim | Term:

meguri

Kanji:

巡り

Hiragana:

J めぐる

Açıklama:

Kendi ekseninde dönme. Kobayashi Aikidō'nun önemli prensiplerindendir, eklemlerin kullanımı üzerinedir.

Explanation:

Revolving, turning around an axis. One of the primary principles of Kobayashi Aikidō, focusing on the use of the joints.

Not:

"Kendi ekseninde dönmek" anlamındaki 巡る (meguru) fiilinden.

Note:

From the verb 巡る (meguru), which means "to revolve".

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

meikyō shisui

Kanji:

明鏡止⽔

Hiragana:

ÇÇÇÇ めいきょうしすい

Açıklama:

明 (mei) "parlak" + 鏡 (kyō) "ayna" + 止 (shi) "durgun" + ⽔ (sui) "su". Parlak ayna, durgun su. Zihnin parlak bir ayna gibi her şeyi yansıtması, durgun bir su gibi olması.

Explanation:

明 (mei) "bright" + 鏡 (kyō) "mirror" + 止 (shi) "still, calm" + ⽔ (sui) "water". Bright mirror, still water. The mind that reflects everything like a bright mirror and a still water.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

mizu no kokoro

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

mekakushi no keiko

Kanji:

目隠しの稽古

Hiragana:

JJÇÇ めかくしのけいこ

Açıklama:

目 (me) "göz" + 隠し (kakushi) "saklama, gizleme" + の (no) "tamlama partikeli" + 稽古 (keiko) "antrenman". Gözler kapalı iken antrenman yapma, göz bandı ile atrenman yapma.

Explanation:

目 (me) "eye" + 隠し (kakushi) "concealing, hiding" + の (no) "compound particle" + 稽古 (keiko) "training". Training with the eyes closed, blindfolded.

Not:

Kakushi kelimesi "saklamak, gizlemek" anlamındaki 隠す (kakusu) fiilinden.

Note:

Kakushi comes from the verb 隠す (kakusu), which means "to hide, to conceal".

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

mekakushi uchi

Kanji:

目隠し打ち

Hiragana:

JJJ めかくしうち

Açıklama:

目 (me) "göz" + 隠し (kakushi) "saklama, gizleme" + 打ち (uchi[1]) "vuruş". Rakibin dikkatini bozmak ve görüşünü zayıflatmak için yüze yapılan âni vuruş.

Explanation:

目 (me) "eye" + 隠し (kakushi) "concealing, hiding" + 打ち (uchi[1]) "hit, blow". An instantenous hit to the opponent's face to shock him/her and to loosen his/her vision.

Not:

Kakushi kelimesi "saklamak, gizlemek" anlamındaki 隠す (kakusu) fiilinden.

Note:

Kakushi comes from the verb 隠す (kakusu), which means "to hide, to conceal".

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

mekugi

Kanji:

目釘

Hiragana:

JJ めくぎ

Açıklama:

目 (me) "göz, küçük delik" + 釘 (kugi) "çivi". Kılıç ve bıçakta namluyu kabzaya tutturan pim.

Explanation:

目 (me) "eye, little hole" + 釘 (kugi) "nail". The pin that attaches the blade to the hilt of the sword.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

men

Kanji:

Hiragana:

Ç めん

Açıklama:

Yüz. Bir şeyin yüzü, yüzey.

Explanation:

Face, surface.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

shōmen, yokomen, ganmen, men tsuki, ganmen tsuki

Terim | Term:

men tsuki

Kanji:

面突き

Hiragana:

Ç めんつき

Açıklama:

面 (men) "yüz, bir şeyin yüzü, yüzey" + 突き (tsuki[1]) "saplama, yumruk". Yüze yumruk veya saplama.

Explanation:

面 (men) "face, surface" + 突き (tsuki[1]) "thrust, stab, punch". Punch or thrust to the face.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

ganmen tsuki

Terim | Term:

menkyo kaiden

Kanji:

免許皆伝

Hiragana:

ÇÇÇÇ めんきょかいでん

Açıklama:

免許 (menkyo) "lisans, ruhsat" + 皆伝 (kaiden) "tüm öğreti, tüm aktarım". Bir sanatın ustasınca verilen ve tüm öğretinin aktarıldığını tasdik eden lisans.

Explanation:

免許 (menkyo) "licence" + 皆伝 (kaiden) "total teaching, total transmission". A licence given by the master to the disciple who has been through the whole teaching and who can fully transmit the art further.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

kyōju dairi

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

menuki

Kanji:

目貫

Hiragana:

JJ めぬき

Açıklama:

目 (me) "göz" + 貫 (nuki[2]) "işleme, delme, saplama". Kılıcın kabzasındaki dekoratif kabartma.

Explanation:

目 (me) "eye" + 貫 (nuki[2]) "sticking, piercing, penetrating". Decorative swell on the hilt of the sword.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

metsubushi

Kanji:

目潰し

Hiragana:

JJ めつぶし

Açıklama:

目 (me) "göz" + 潰し (tsubushi) "dağıtma, bozma". Rakibin dikkatini ve dengesini bozmak için göze doğru yapılan hızlı hamle. Ninjutsuda bunun için kum, toz, kül gibi malzemeler kullanılır.

Explanation:

目 (me) "eye" + 潰し (tsubushi) "breaking, ruining". A quick move towards the eye to break the opponent's attention and balance. For the same purpose, stuff like ash, dust, sand etc. are used in ninjutsu.

Not:

İkinci kelime "bozmak, dağıtmak" anlamındaki つぶす (tsubusu) fiilinden. Metsubushi yerine gantsubushi (眼潰) de denebilirmiş.

Note:

The second word comes from the verb つぶす (tsubusu), which means "to break, to ruin". It could also be called gantsubushi (眼潰) instead of metsubushi.

İlgili Terim | Related Terms:

gantsubushi

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

metsuke

Kanji:

目付

Hiragana:

JJ めつけ

Açıklama:

目 (me) "göz" + 付 (tsuke) "ilişme, ekleme, bağlı olma". Gözün dikkatlice bakması, odaklanmış bakış.

Explanation:

目 (me) "eye" + 付 (tsuke) "attaching, sticking, adding". A careful, focused look with the eye.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

mi[1]

Kanji:

Hiragana:

J み

Açıklama:

Vücut.

Explanation:

Body.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

tai[1], shin[4], karada

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

ukemi, migamae, sutemi, sutemi waza, hito e mi, irimi, hanmi, atemi

Terim | Term:

mi[2]

Kanji:

Hiragana:

J み

Açıklama:

Görme, bakış.

Explanation:

Looking, seeing.

Not:

"Görmek" anlamındaki 見る (miru) fiilinden. Bu kanjinin Çince okunuşu ken'dir.

Note:

From the verb 見る (miru), which means "to see". The Chinese reading of this kanji is ken.

İlgili Terim | Related Terms:

ken[3]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

mikiri, mitori geiko

Terim | Term:

mi+[3]

Kanji:

Hiragana:

J み

Açıklama:

Saygı belirten önek.

Explanation:

Honorific prefix.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

mitama

Terim | Term:

michi

Kanji:

Hiragana:

J みち

Açıklama:

Yol, dō.

Explanation:

Way, path, dō.

Not:

Bu kanjinin Çince okunuşu 'dur.

Note:

The Chinese reading of this kanji is .

İlgili Terim | Related Terms:

[1]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

aiki no michi, michibiki, yamabiko no michi

Terim | Term:

michibiki

Kanji:

導き

Hiragana:

JJ みちびき

Açıklama:

Yönlendirme, rehberlik etme.

Explanation:

Leading, guiding.

Not:

Bu isim, "yönlendirmek, rehberlik etmek" anlamındaki 導く (michibiku) fiilinden gelir. 導 kanjisinin Japonca okunuşu michibiki, Çince okunuşu'dur. 導 kanjisi, "yol" anlamındaki 道 (michi) ve "çekmek" anlamındaki 引 (hiku) kanjilerinin kaynaşması ile oluşmuş olabilir.

Note:

The noun comes from the verb 導く (michibiku), which means "to lead, to guide". The Japanese reading of this kanji is michibiki, the Chinese reading is . The kanji 導 is likely composed of 道 (michi), which means "way, path" and 引 (hiku), which means "to pull".

İlgili Terim | Related Terms:

[4]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

migamae

Kanji:

身構え

Hiragana:

JJ みがまえ

Açıklama:

身 (mi[1]) "vücut" + 構え (kamae) "duruş, postür, hazır duruş". Hazır kamae. Bedenin hazır olduğu kamae.

Explanation:

身 (mi[1]) "body" + 構え (kamae) "stance, posture, a ready stance". The kamae in which the body is ready.

Not:

"Hazır durmak, saldırıya hazır olmak" anlamındaki 身構える (migamaeru) fiilinden.

Note:

From the verb 身構える (migamaeru), which means "to stand ready, to be prepared for the attack".

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

migi

Kanji:

Hiragana:

J みぎ

Açıklama:

Sağ (taraf).

Explanation:

Left (side).

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

hidari

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

migi hanmi

Terim | Term:

mikiri

Kanji:

見切り

Hiragana:

JJ みきり

Açıklama:

見 (mi[2]) "görme, bakış" + 切り (kiri[1]) "kesme, kesiş". Kesişi görme. Öngörü, olup biteni iyi görüp analiz etme.

Explanation:

見 (mi[2]) "looking, seeing" + 切り (kiri[1]) "cut, cutting". Seeing the cut. Foresight, seeing and analyzing what is happening around.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

misogi

Kanji:

Hiragana:

J みそぎ

Açıklama:

Genelde şelale veya nehir olmak üzere akan soğuk suyun içine girerek yapılan arınma ayini. Şintō'da arınma yollarından biridir.

Explanation:

Purification ceremony done in cold and running water (mostly under a waterfall or in a river). One of the ways of purification in Shintō.

Not:

"Misogi yapmak, arınma ayini yapmak" anlamındaki 禊ぐ (misogu) fiilinden.

Note:

Comes from the verb 禊ぐ (misogu), which means "to perform misogi, to do a purification ritual".

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

misogi shuhō, misogi harai, misogi no kokyū hō

Terim | Term:

misogi harai

Kanji:

禊祓う

Hiragana:

JJ みそぎはらい

Açıklama:

禊 (misogi) "arınma ayini" + 祓う (harai) "şeytan çıkarma, arındırma". İbadete hazırlık, ruhu ve zihni dinginleştirme vb. amaçlarla yapılan arınma pratikleri.

Explanation:

禊 (misogi) "purification ritual" + 祓う (harai) "exorcism, purification". Purification practices for purposes such as preparation for worship, calming the soul and mind etc.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

misogi no gyō

Kanji:

禊の行

Hiragana:

JC みそぎのぎょう

Açıklama:

禊 (misogi) "arınma ayini" + の (no) "tamlama partikeli" + 行 ([7] / gyō) "yürüme, icra etme, egzersiz". Misogi egzersizleri.

Explanation:

禊 (misogi) "purification ritual" + の (no) "compound particle" + 行 ([7] / gyō) "walking, executing, exercise". Misogi exercises.

Not:

Morihei Ueshiba, aikidōya dahil ettiği misogi egzersizlerinde Bonji Kawatsura'dan (川面凡児, 1862 - 1929) ilham almıştır. Bonji Kawatsura modern çağ Şintōizminde unutulmuş misogiyi canlandıran ve yeniden yapılandıran kişidir.

Note:

Morihei Ueshiba was influenced by Bonji Kawatsura'dan (川面凡児, 1862 - 1929) for the misogi exercises he integrated to his aikidō (Invincible Warrior, Shambala, 1999). Bonji Kawatsura is the person who revived and reconstructed the forgotten misogi in modern Shintōism.

İlgili Terim | Related Terms:

ame no torifune, funekogi undō, furitama

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

misogi no jō

Kanji:

禊の杖

Hiragana:

JÇ みそぎのじょう

Açıklama:

禊 (misogi) "arınma ayini" + の (no) "tamlama partikeli" + 杖 ([1]) "jō". Jō ile kata benzeri hareketler yaparak gerçekleştirilen arınma ayini.

Explanation:

禊 (misogi) "purification ritual" + の (no) "compound particle" + 杖 ([1]) "jō". A purificational ritual, practiced through kata-like jō movements.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

misogi no ken

Kanji:

禊の剣

Hiragana:

JÇ みそぎのけん

Açıklama:

禊 (misogi) "arınma ayini" + の (no) "tamlama partikeli" + 剣 (ken[1]) "kılıç". Ken ile kata benzeri hareketler yaparak gerçekleştirilen arınma ayini.

Explanation:

禊 (misogi) "purification ritual" + の (no) "compound particle" + 剣 (ken[1]) "sword". A purificational ritual, practices through kata-like ken movements.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

misogi no kokyū hō

Kanji:

禊の呼吸法

Hiragana:

JÇÇÇ みそぎのこきゅうほう

Açıklama:

禊 (misogi) "arınma ayini" + の (no) "tamlama partikeli" + 呼吸 (kokyū) "teneffüs, nefes alıp verme" + 法 ([1]) "yöntem, metot, ilke". Kokyū yöntemi ile misogi yapma.

Explanation:

禊 (misogi) "purification ritual" + の (no) "compound particle" + 呼吸 (kokyū) "breathing, aspiration" + 法 ([1]) "method, principle". Doing misogi with kokyū method.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

misogi shuhō

Kanji:

禊修法

Hiragana:

JÇÇ みそぎしゅうほう

Açıklama:

禊 (misogi) "arınma ayini" + 修法 (shuhō) "terbiye etme". Akan suyun içinde yapılan arınma ayini.

Explanation:

禊 (misogi) "purification ritual" + 修法 (shuhō) "taming". A purification ritual performed in running water.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

mitama

Kanji:

御霊

Hiragana:

JJ みたま

Açıklama:

御 (mi+[3]) "saygı belirten önek" + 霊 (tama[1]) "ruh". İchirei (bir ruh [spirit]) shikon (dört ruh [soul]) anlayışındaki 4 alt ruh; ara mitama, kushi mitama, nigi mitama, sachi mitama.

Explanation:

御 (mi+[3]) "honorific prefix" + 霊 (tama[1]) "soul, spirit". The 4 sub-souls according to ichirei (one spirit) shikon (four souls); ara mitama, kushi mitama, nigi mitama, sachi mitama.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

ara mitama, kushi mitama, nigi mitama, sachi mitama

Terim | Term:

mitori

Kanji:

見取り

Hiragana:

JJ みとり

Açıklama:

見 (mi[2]) "görme, bakış" + 取り (tori[1]) "alış, tutuş, tekniği yapan kişi". Bakarak kapma, gözle kavrama.

Explanation:

見 (mi[2]) "looking, seeing" + 取り (tori[1]) "taking, grabbing, the one who applies the technique". Grasping by looking, grasping by eye.

Not:

İlk kelime "görmek" anlamındaki 見る (miru) fiilinden.

Note:

The first word comes from the verb 見る (miru), which means "to see".

İlgili Terim | Related Terms:

kengaku

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

mitori geiko

Kanji:

見取り稽古

Hiragana:

JJÇÇ みとりげいこ

Açıklama:

見取り (mitori) "bakarak kapma" + 稽古 (keiko) "antrenman". İzleyerek kavrama ve taklit etme. Antrenmanda bakarak öğrenme ve görüleni uygulama.

Explanation:

見取り (mitori) "grabbing by looking" + 稽古 (keiko) "training". Comprehension and imitation by watching. Learning by looking and practicing what is seen in training.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

mitsu no sen

Kanji:

三つの先

Hiragana:

JÇ みつのせん

Açıklama:

三つ (mitsu) "üç (sayı)" + の (no) "tamlama partikeli" + 先 (sen[2]) "ileri, önce, önce olma, inisiyatif". Budōda 3 zamanlama, go no sen, sen no sen ve sen sen no sen.

Explanation:

三つ (mitsu) "three (number)" + の (no) "compound particle" + 先 (sen[2]) "forward, before, being ahead, initiative". Three timings in budō; go no sen, sen no sen, sen sen no sen.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

go no sen, sen no sen, sen sen no sen

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

mizai

Kanji:

未在

Hiragana:

ÇÇ みざい

Açıklama:

未 (mi+) "olumsuzluk öneki" + 在 (zai) "olma, mevcudiyet". "Henüz değil, namevcut" anlamında bir Zen mottosudur. Yol'un (道) sürekli devam ettiğini ifade eder.

Explanation:

未 (mi+) "negation prefix" + 在 (zai) "existing, being". A Zen motto which means "not yet, not existing". Points to the endlessness of the Way (道).

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

mizoochi

Kanji:

鳩尾

Hiragana:

JJ みぞおち

Açıklama:

Solar pleksüs.

Explanation:

Solar pleksus.

Not:

Budo Renshu'nun Türkçe çevirisinde (2004, İstanbul, s. 126) yanlış olarak mizu uchi yazılmıştır.

Note:

Misspelled as mizu uchi in the Turkish translation of Budo Renshu (2004, İstanbul, p. 126)

İlgili Terim | Related Terms:

suigetsu

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

mizu no kokoro

Kanji:

水の心

Hiragana:

JJ みずのこころ

Açıklama:

水 (mizu) "su" + の (no) "tamlama partikeli" + 心 (kokoro) "kalp, ruh, zihin". Su gibi olan zihin, su zihni. Su gibi sakin olup her şeyi yansıtan zihin.

Explanation:

水 (mizu) "water" + の (no) "compound particle" + 心 (kokoro) "heart, spirit, mind". Mind like water, water mind. The mind that reflects like a still water.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

meikyō shisui

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

mochi

Kanji:

持ち

Hiragana:

J もち

Açıklama:

Tutuş, kavrama.

Explanation:

Grabbing, grip.

Not:

"Tutmak, kavramak" anlamındaki 持つ (motsu) fiilinden. Yanlış olarak muchi şeklinde de yazılır.

Note:

From the verb 持つ (motsu), which means "to grab, to hold". Also incorrectly spelled as muchi.

İlgili Terim | Related Terms:

tori[1], kake

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

mochigata, ryōte mochi, sakate mochi, aya mochi, ki mochi

Terim | Term:

mochigata

Kanji:

持ち型

Hiragana:

JJ もちがた

Açıklama:

持ち (mochi) "tutuş, kavrama" + 型 (kata[3]) "model, form, şekil". Tutma şekli, şekilleri.

Explanation:

持ち (mochi) "grabbing, grip" + 型 (kata[3]) "model, form, shape". Form of grabbing.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

mogitō

Kanji:

模擬刀

Hiragana:

ÇÇÇ もぎとう

Açıklama:

模擬 (mogi) "imitasyon, yapma" + 刀 ([1]) "kılıç". İmitasyon kılıç. Antrenman veya gösteri amaçlı, ağzı keskinleştirilmemiş kılıç.

Explanation:

模擬 (mogi) "imitation, fake" + 刀 ([1]) "sword". Imitation sword. An unsharpened sword for training or demonstration purposes.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

iaitō

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

moku

Kanji:

Hiragana:

Ç もく

Açıklama:

Ağaç. Odun. Ahşap.

Explanation:

Tree. Wood. Wooden.

Not:

Bu kanjinin 2 Çince okunuşu vardır; moku ve boku. Bu kanjinin Japonca okunuşu ki'dir.

Note:

This kanji has 2 Chinese readings; boku and moku. The Japanese reading of this kanji is ki.

İlgili Terim | Related Terms:

boku, ki[2]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

mokujū

Terim | Term:

mokujū

Kanji:

木銃

Hiragana:

ÇÇ もくじゅう

Açıklama:

木 (moku) "ağaç, odun, ahşap" + 銃 ([3]) "tüfek, tabanca". Ahşap tüfek. Jūkendō sanatının temel aleti.

Explanation:

木 (moku) "tree, wood, wooden" + 銃 ([3]) "rifle, gun". Wooden rifle, the main tool in jūkendō.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

mokusō

Kanji:

黙想

Hiragana:

ÇÇ もくそう

Açıklama:

黙 (moku) "sessizlik" + 想 () "düşünce". Sessiz düşünme. Budōda, genelde keiko başı ve sonunda uygulanan yapılan kısa meditasyon.

Explanation:

黙 (moku) "silence" + 想 () "thought, idea". Silent thinking. In budō, a short meditation usually done at the beginning or end of a keiko.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

monjin roku

Kanji:

門人録

Hiragana:

ÇÇÇ もんじんろく

Açıklama:

門人 (monjin) "öğrenci, izdeş" + 録 (roku) "kayıt, belge". Öğrenci kaydı, öğrenci kayıt defteri.

Explanation:

門人 (monjin) "student, disciple" + 録 (roku) "record, document". Student record. Student enrollment record.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

eimeiroku

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

monouchi

Kanji:

物打

Hiragana:

JJ ものうち

Açıklama:

物 (mono) "şey, cisim" + 打 (uchi[1]) "vuruş". Kılıcın namlusunun kesme için kullanılan üçte birlik kısmı.

Explanation:

物 (mono) "thing, object" + 打 (uchi[1]) "hit, blow". The one third part of the blade used for cutting.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

moro

Kanji:

Hiragana:

J もろ

Açıklama:

Çift, ikili.

Explanation:

Double.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

ryō

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

morote

Terim | Term:

morote

Kanji:

諸手

Hiragana:

JJ もろて

Açıklama:

諸 (moro) "çift" + 手 (te[1]) "el, metot". Çift el.

Explanation:

諸 (moro) "double" + 手 (te[1]) "hand, method". Both hands.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

morote dori

Terim | Term:

morote dori

Kanji:

諸手取り

Hiragana:

JJJ もろてどり

Açıklama:

諸手 (morote) "çift el" + 取り(tori[1]) "alış, tutuş, tekniği yapan kişi". Rakibin tek elini iki elle tutma.

Explanation:

諸手 (morote) "two hand" + 取り(tori[1]) "taking, grabbing, the one who applies the technique". Holding the opponent's one hand with both hands.

Not:

Katate ryōte dori de denir.

Note:

Also called katate ryōte dori.

İlgili Terim | Related Terms:

katate ryōte dori

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

motodachi

Kanji:

元立ち

Hiragana:

ÇÇ もとだち

Açıklama:

元 (moto) "kafa, başlangıç, temel, ilke, sebep" + 立ち (tachi[2]) "ayakta durma, duruş". Eşli çalışmada karşı tarafa atak yapıp bir açıklığa sebep olan ve kōhaiye karşı atak fırsatı veren senpai.

Explanation:

元 (moto) "head, foundation, basis, principle, cause" + 立ち (tachi[2]) "standing up, stance". Senpai in paired practices that makes the attacks, causing an opening and giving the kōhai an opportunity to counterattack.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

kakarite

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

mu[1]

Kanji:

Hiragana:

Ç む

Açıklama:

Savaş, savaş ile ilgili şey, asker, cesaret.

Explanation:

War, military, soldier, courage.

Not:

Bu kanjinin 2 Çince okunuşu vardır; mu ve bu. Bu kanjinin Japonca okunuşu take'dir.

Note:

This kanji has 2 Chinese readings; bu and mu. The Japanese reading of this kanji is take.

İlgili Terim | Related Terms:

bu, take

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

musha, shinmu fusatsu

Terim | Term:

mu+[2]

Kanji:

Hiragana:

Ç む

Açıklama:

Olumsuzluk öneki.

Explanation:

Negation prefix.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

mudansha, muga, mugamae, mukyū, mukyūsha, munen musō, mushin, musō, muteikō, mutō

Terim | Term:

mudansha

Kanji:

無段者

Hiragana:

ÇÇÇ むだんしゃ

Açıklama:

無 (mu+[2]) "olumsuzluk öneki" + 段 (dan[1]) "seviye, aşama, bölüm, siyah kuşak derecesi" + 者 (-sha) "kişi belirten sonek". Siyah kuşak derecesi (dan) almamış kişi.

Explanation:

無 (mu+[2]) "negation prefix" + 段 (dan[1]) "level, grade, black belt degree" + 者 (-sha) "agent suffix". Person who has no black belt degree (dan).

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

yūdansha, mukyūsha, mukyū, yūkyūsha

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

muga

Kanji:

無我

Hiragana:

ÇÇ むが

Açıklama:

無 (mu+[2]) "olumsuzluk öneki" + 我 (ga) "ego, benlik". Egosuzluk, benliksiz veya dengede olma hâli. Budōda varılmaya çalışılan bir nitelik olarak tarif edilir.

Explanation:

無 (mu+[2]) "negation prefix" + 我 (ga) "ego, self". Selfnessness. The state of being void or at balance. Considered to be one of the qualities of budō.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

mugamae

Kanji:

無構え

Hiragana:

ÇJ むがまえ

Açıklama:

無 (mu+[2]) "olumsuzluk öneki" + 構え (kamae) "duruş, postür, hazır duruş". Kamaesizlik, kamaesiz duruş.

Explanation:

無 (mu+[2]) "negation prefix" + 構え (kamae) "stance, posture, a ready stance". Without kamae, stance without a kamae.

Not:

Mu no kamae (無の構え) veya mugamae no kamae (無構えの構え) şeklinde kullanıldığı da görülebilir.

Note:

Can also be seen used as mu no kamae (無の構え) or mugamae no kamae (無構えの構え).

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

mukyū

Kanji:

無級

Hiragana:

ÇÇ むきゅう

Açıklama:

無 (mu+[2]) "olumsuzluk öneki" + 級 (kyū[2]) "seviye, derece, sınıf, beyaz kuşak derecesi". Kyūsuz kişi. Beyaz kuşak derecesi (kyū) almamış kişi.

Explanation:

無 (mu+[2]) "negation prefix" + 級 (kyū[2]) "level, grade, class, white belt degree". Kyūless. A practitioner who hasn't had a white belt degree (kyū).

Not:

İlk beyaz kuşak sınavı ile 6. kyū'ya geçilen bir dōjōda sınava girmemiş kişiye nanakyū (7. kyū) demektense mukyū (kyūsuz) denmelidir.

Note:

In a dōjō where one becomes 6th kyū after having his/her first kyū degree exam, it would be more appropriate to call very beginners mukyū (kyūless), not nanakyū (7th kyū).

İlgili Terim | Related Terms:

mudansha, mukyūsha, yūkyūsha, yūdansha

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

mukyūsha

Kanji:

無級者

Hiragana:

ÇÇÇ むだきゅうゃ

Açıklama:

無 (mu+[2]) "olumsuzluk öneki" + 級 (kyū[2]) "seviye, derece, sınıf" + 者 (-sha) "kişi belirten sonek". Kyūsuz kişi. Beyaz kuşak derecesi (kyū) almamış kişi.

Explanation:

無 (mu+[2]) "negation prefix" + 級 (kyū[2]) "level, grade, class" + 者 (-sha) "agent suffix". Kyūless person. One who has no white belt (kyū) degree.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

mudansha, yūkyūsha, yūdansha, mukyū

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

muna / mune

Kanji:

Hiragana:

J むな / むね

Açıklama:

Gövde, göğüs.

Explanation:

Chest, breast.

Not:

胸 kanjisinin Japonca okunuşuları muna veya mune'dir.

Note:

The Japanese reading of the kanji 胸 are muna and mune.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

muna dori, muna tsuki, muna to te, ryō muna dori

Terim | Term:

muna dori

Kanji:

胸取り

Hiragana:

JJ むなどり

Açıklama:

胸 (muna) "gövde, göğüs" + 取り (tori[1]) "alış, tutuş, tekniği yapan kişi". Kıyafetin göğüs kısmından tutarak yapılan atak.

Explanation:

胸 (muna) "chest, breast" + 取り (tori[1]) "taking, grabbing, the one who applies the technique". Attack of holding the garment from the chest.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

muna to te

Kanji:

胸と手

Hiragana:

JJ むなとて

Açıklama:

胸 (muna) "gövde, göğüs" + と (to[3]) "ve, ile (bağlaç)" + 手 (te[1]) "el, metot". Rakibi bir elle kıyafetin göğüs kısmından, diğer elle bileğinden tutma.

Explanation:

胸 (muna) "chest, breast" + と (to[3]) "and, with (conjunction)" + 手 (te[1]) "hand, method". Holding the opponent's garment from the chest with one hand and holding the his/her wrist with the other hand.

Not:

Budo Renshu (2004, İstanbul), s. 178'de görülen bir terimdir.

Note:

The term was used in Budo Renshu (2004, İstanbul).

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

munen musō

Kanji:

無念無想

Hiragana:

ÇÇÇÇ むねんむそう

Açıklama:

無念 (munen) "arzusuzluk" + 無想 (musō) "düşüncesizlik". Budizmde varılmaya çalışılan bir idea. Dünyevi arzu ve düşüncelerden sıyrılmış olma hali.

Explanation:

無念 (munen) "no desire" + 無想 (musō) "no thought". A Buddhism ideal of being free of worldly desires and thoughts.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

murasame

Kanji:

村雨

Hiragana:

JJ むらさめ

Açıklama:

村 (mura) "köy" + 雨 (same) "yağmur". Sağanak yağmur. Boyunda baskı noktası.

Explanation:

村 (mura) "village" + 雨 (same) "rain". Rain shower. Pressure point on the neck.

Not:

Yağmur ve baskı noktası arasındaki anlam ilişkisi anlaşılamadı.

Note:

The semantic relation between rain and pressure point could not be understood.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

musha

Kanji:

武者

Hiragana:

ÇÇ むしゃ

Açıklama:

武 (mu[1]) "savaş" + 者 (-sha) "kişi belirten sonek". Savaşçı.

Explanation:

武 (mu[1]) "war" + 者 (-sha) "agent suffix". Warrior.

Not:

武 kanjisi pek yaygın olarak olmasa da mu diye de okunabilir. Bileşik kelimelerde genelde bu diye okunur.

Note:

Though not very common, the kanji 武 can be read mu. The more common reading for this kanji in compound words is bu.

İlgili Terim | Related Terms:

bugeisha, samurai, bushi, bujin

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

mushin

Kanji:

無心

Hiragana:

ÇÇ むしん

Açıklama:

無 (mu+[2]) "olumsuzluk öneki" + 心 (shin[1]) "kalp, ruh, zihin". Zihinsizlik mental hali, aslen bir Zen ilkesidir.

Explanation:

無 (mu+[2]) "negation prefix" + 心 (shin[1]) "heart, spirit, mind". The mental state of no-mindedness. Originally a Zen principle.

Not:

Mushin no shin (無心の心) ifadesinden kısaltmadır.

Note:

Shortened form of mushin no shin (無心の心).

İlgili Terim | Related Terms:

zanshin, shoshin, fudōshin, senshin

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

mushin no shin

Terim | Term:

musō

Kanji:

無双

Hiragana:

ÇÇ むそう

Açıklama:

無 (mu+[2]) "olumsuzluk öneki" + 双 (sō) "eş, çift". Eşsiz; rakipsiz.

Explanation:

無 (mu+[2]) "negation prefix" + 双 () "pair, couple". Unique, unrivaled.

Not:

Birçok kılıç ekolünün isminde rastlanan ünvandır. örn: Shintō Musō-ryū, Musō-Shinden-ryū, Musō Jikiden Eishin-ryū. Musō (無双) terimindeki 双 kanjisinin Japonca okunuşu futa'dır.

Note:

Many swordsmanship styles carry this title. e.g. Shintō Musō-ryū, Musō-Shinden-ryū, Musō Jikiden Eishin-ryū. The Japanese reading of the second kanji in the term musō (無双) is futa.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

musubi[1]

Kanji:

結び

Hiragana:

J むすび

Açıklama:

Bağ, düğüm, ilişki.

Explanation:

Tie, knot, connection.

Not:

"Bağla(n)mak, bağlı olmak" anlamındaki 結ぶ (musubu) fiilinden.

Note:

Comes from the verb 結ぶ (musubu), which means "to tie, to be connected".

İlgili Terim | Related Terms:

tama no o

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

ki musubi, ki musubi no tachi

Terim | Term:

musubi[2]

Kanji:

産霊

Hiragana:

JJ むすび

Açıklama:

産 (musu) "doğ(ur)ma" + 霊 (hi) "ruh". Doğuran ruh. Yaratıcı.

Explanation:

産 (musu) "giving birth, born" + 霊 (hi) "spirit". The spirit that gives birth. Creator.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

kami musubi, takami musubi, iku musubi, ki musubi, taru musubi

Terim | Term:

muteikō

Kanji:

無抵抗

Hiragana:

ÇÇÇ むていこう

Açıklama:

無 (mu+[2]) "olumsuzluk öneki" + 抵抗 (teikō) "direnç". Dirençsizlik.

Explanation:

無 (mu+[2]) "negation prefix" + 抵抗 (teikō) "resistance". Non-resistance.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

mutō

Kanji:

無刀

Hiragana:

ÇÇ むと

Açıklama:

無 (mu+[2]) "olumsuzluk öneki" + 刀 ([1]) "kılıç". Kılıçsızlık, elde silah olmaması. Silahlı rakibe karşı yalın el savunma yapma.

Explanation:

無 (mu+[2]) "negation prefix" + 刀 ([1]) "sword". Swordlessness, not having a weapon. Defending bare hand against a weaponed opponent.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-