İçeriğe geç

Terim:

shin[1]

Kanji:

Hiragana:

Ç しん

Açıklama:

Kalp, ruh, zihin.

Explanation:

Heart, spirit, mind.

Not:

Japon okuyuşu ile kokoro'dur.

Note:

The Japanese reading for this kanji is kokoro.

İlgili Terim | Related Terms:

kokoro

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

budō to ha shi ni anshin wo eru, bushin, chōshin[2], chūshin kinō, chūshin ryoku, chūshinsen, enshin, fudōshin, genshin, heijōshin, ishin denshin, kyūshin, mushin, nyūnanshin, senshin, shoshin, shoshinsha, shin gi tai itchi, shin ki ryoku itchi, shin shin tōitsu, zanshin