İçeriğe geç

Terim:

hachiriki

Kanji:

八力

Hiragana:

ÇÇ はちりき

Açıklama:

八 (hachi) "sekiz (sayı)" + 力 (riki) "güç, kuvvet". Aikidō ile bağdaştırılan 8 güç.

Explanation:

八 (hachi) "eight (number)" + 力 (riki) "power, force". 8 forces associated with aikidō.

Not:

Bu sekiz güç 4 adet 2'li zıt grup halinde şunlardır; [3] (動) "hareket", sei (静) "durma", kai (解) "erime", gyō (凝) "donma, katılaşma", in (引) "çekme", shi (弛) "salma", (合) "birleşme", bun (分) "ayrılma, ayrım".

Note:

These eight powers are in 4 opposite groups; [3] (動) "movement", sei (静) "rest", kai (解) "melting", gyō (凝) "freezing", in (引) "pull", shi (弛) "release", (合) "merge", bun (分) "separation".

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

ichirei shikon sangen hachiriki